Rea­ge­rer på bro­sjy­re

Te­le­fon­storm etter feil­ak­tig opp­lys­ning om nytt kom­mune­vå­pen

Lister - - NYHETER - Av Tor­rey Enok­sen

Sin­te lyng­dø­ler som vil be­hol­de kua som kom­mune­vå­pen har ringt ned ord­fø­rer Jan Kris­ten­sen etter at en bro­sjy­re som er pry­det med for­slag til nytt kom­mune­vå­pen har hav­net i post­kas­se­ne til be­folk­nin­gen.

– Det er grup­pen som vil be­hol­de kom­mune­kua som har rea­gert, og som har ringt meg. Det de har ringt for er teks­ten «Bå­de nytt kom­mune­vå­pen og nytt or­ga­ni­sa­sjons­kart er ved­tatt» og bil­det av kom­mune­vå­pen­for­sla­get som Fel­les­nemn­da har gått inn for, sier ord­fø­re­ren.

– De som øns­ker å skri­ve un­der på opp­ro­pet om å be­hol­de da­gens kom­mune­vå­pen med Lyng­dal­skua, sier at det ikke er noen vits i å skri­ve un­der på opp­ro­pet, for­di nytt vå­pen er alt ved­tatt. Det sis­te stem­mer ikke. Kom­mune­sty­ret i Lyng­dal skal 13. de­sem­ber ta stil­ling til om de vil god­kjen­ne det nye vå­pe­net. Jeg be­kla­ger at den­ne bro­sjy­ren har kom­met ut nå, fort­set­ter Kris­ten­sen.

Bro­sjy­re

En uke før kom­mune­sty­re­ne i Lyng­dal og Aud­ne­dal skal ta stil­ling til om nye Lyng­dal kom­mu­ne skal ta i bruk vå­pen­mo­ti­vet «Vekst og be­ve­gel­se» som Richard Haug­land fra Kvi­nes­dal har ut­vik­let. El­ler om po­li­ti­ker­ne i da­gens to kom­mune­sty­rer set­ter brem­se­ne på, og be­stem­mer seg for at den nye kom­mu­nen skal få Lyng­dal­skua el­ler et an­net mo­tiv.

Man­ge av til­hen­ger­ne av å be­hol­de Lyng­dal­skua hos­tet tro­lig opp igjen etter­mid­dags­kaf­fen da de gikk gjen­nom pos­ten ons­dag. Da mot­tok samt­li­ge hus­stan­der i Lyng­dal og Aud­ne­dal bro­sjy­ren «Er du klar over at du blir his­to­risk?». For­si­den pre­ges av et tre på et bøl­gen­de land­skap el­ler elv for å vise vekst og be­ve­gel­se, det sam­me mo­ti­vet som Fel­les­nemn­da for nye Lyng­dal har ved­tatt.

Tu­sen un­der­skrif­ter

For vel to uker si­den star­tet Sen­ter­par­ti­et i Lyng­dal, med ny­valgt le­der Åd­ne Far­dal Klev i spis­sen, en un­der­skrifts­kam­pan­je for å be­hol­de Lyng­dal­skua som of­fi­si­ell vå­pen og kjenne­mer­ke over hele lan­det skal be­stå.

Ak­sjo­nen som Sen­ter­par­ti­et i Lyng­dal har satt i gang, støt­tes også av lo­kal­lags­le­der i Aud­ne­dal Sp Ole-ru­ne Røi­nes­dal.

Etter utgivelsen av den sis­te bro­sjy­ren, vil un­der­skrifts­kam­pan­jen tro­lig få enda mer vind i sei­le­ne.

– Det står in­ne i bro­sjy­ren at det er kom­mune­sty­ret som skal be­stem­me hvor­dan det nye kom­mune­vå­pe­net skal se ut. Når det står på fram­si­den at det alt er ved­tatt, er det­te en feil i for­hold til fak­ta, sier ord­fø­re­ren.

Iføl­ge en e-post Lis­ter har mot­tatt fra Elin Kvel­land, skal na­er­me­re tu­sen lyng­dø­ler ha skre­vet un­der på opp­ro­pet om å be­hol­de Lyng­dal­skua som kom­mune­vå­pen. Iføl­ge Kvel­land vil ak­sjo­nen først bli av­slut­tet 11. de­sem­ber.

Bli over­latt til det nye

Etter det Lis­ter har grunn til å for­stå, er kom­mune­sty­ret i Lyng­dal tro­lig delt i sy­net på hvil­ke kom­mune­vå­pen de skal gå inn for.

En­den på vi­sen etter kom­mune­sty­ret 13. de­sem­ber kan bli til­na­er­met det po­li­ti­ker­ne i Mar­nar­dal ved­tok ny­lig. De stem­te i mot at nye Lindesnes skul­le pry­des med et bil­de av Lindesnes fyr, og send­te hel­ler kom­mune­vå­pe­net over til de som skal ta over sty­rin­gen etter 1. ja­nu­ar 2020.

Ord­fø­rer i Aud­ne­dal, Rei­dun Bak­ken, øns­ker ikke at det skal «Mar­nar­dals-til­stan­der» i nye Lyng­dal.

– Jeg har skjønt at det er noen som har erg­ret seg grøn­ne på det som står i bro­sjy­ren. Det var noen uhel­di­ge for­mu­le­rin­ger. Alle par­ti­ene er re­pre­sen­tert i fel­les­nemn­da, og der­som po­li­ti­ker­ne i Lyng­dal gjør et nytt ved­tak som de me­ner er best for den nye kom­mu­nen, så gjør de det. Jeg blir bare så opp­gitt, sva­rer hun.

Jeg be­kla­ger at den­ne bro­sjy­ren har kom­met ut nå. ORD­FØ­RER JAN KRIS­TEN­SEN

Ord­fø­rer Jan Kris­ten­sen(H) med bå­de da­gens kom­mune­vå­pen og bro­sjy­ren med for­sla­get til nytt kom­mune­vå­pen i Lyng­dal. Ord­fø­re­ren har mot­tatt ster­ke re­ak­sjo­ner etter at bro­sjy­ren, feil­ak­tig, opp­ly­ser at vå­pe­net er ved­tatt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.