Til­talt for kjø­ring i rus

Lister - - NYHETER -

En 20 år gam­mel far­sunds­mann er til­talt for kjø­ring i narko­rus.

Kjøre­tu­ren skjed­de i Hauge­sund natt til tors­dag 15. fe­bru­ar i år, frem­går det av til­tale­be­slut­nin­gen som po­liti­ad­vo­kat Emi­lie Lyng­stad Nette­land i Sør-vest po­liti­dis­trikt har tatt ut og over­sendt til Lis­ter ting­rett.

Sa­ken mot 20-årin­gen be­hand­les i ting­ret­ten ons­dag 12. de­sem­ber.

Iføl­ge til­tale­be­slut­nin­gen var far­sunds­man­nen på­vir­ket av fle­re nar­ko­tis­ke stof­fer da han sat­te seg bak rat­tet, der­iblant am­fe­ta­min og can­na­bis-virke­stof­fet THC.

20-årin­gen er vi­de­re til­talt for opp­be­va­ring av 2,60 gram mari­hua­na. Stof­fet ble fun­net i hans høy­re jakke­lom­me da han ble på­gre­pet for rus­kjø­rin­gen. Han var også i be­sit­tel­se av en mind­re meng­de stan­o­bol og en mind­re meng­de equi­poi­se. De to sist­nevn­te stof­fe­ne er beg­ge opp­ført på do­ping­lis­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.