Trer av som po­li­ti­ker

Lister - - NYHETER -

Høy­res kom­mune­styre­re­pre­sen­tant i Far­sund, Hall­frid Os, gir seg som føl­ge av flyt­ting.

Os har sendt e-brev til ad­mi­ni­stra­sjo­nen i Far­sund kom­mu­ne om sa­ken.

– Grun­net ny jobb flyt­ter jeg fra Far­sund ca. 1. fe­bru­ar 2019. Jeg trer der­for ut av mine po­li­tis­ke verv. Jeg er i til­legg til med­lem av kom­mune­sty­ret, vara­med­lem til for­mann­ska­pet og med­dom­mer i Lis­ter ting­rett, skri­ver hun.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.