14 da­gers feng­sel for rå­kjø­rer

Lister - - NYHETER -

En 22 år gam­mel far­sunds­mann er dømt til 14 da­gers feng­sel for å ha kjørt 133 km/t i 80-so­nen.

Den dom­fel­te må også kla­re seg uten «lap­pen» i ni må­ne­der. Han må av­leg­ge full ny fø­rer­prø­ve om han vil ha fø­rer­ret­ten for mo­tor­vogn igjen.

Det er Lis­ter ting­rett som har av­sagt dom mot far­sunds­man­nen. Lov­brud­det skjed­de man­dag 12. no­vem­ber i år på E39 ved Bokn i sør­gå­en­de ret­ning. 22-årin­gen ble tatt i en farts­kon­troll da bi­len hans holdt en has­tig­het på 133 km/t i 80-so­nen på ste­det.

I ret­ten avga 22-årin­gen en ufor­be­hol­den til­stå­el­se og sam­tyk­ket til av­gjø­rel­se ved så­kalt til­stå­el­ses­dom. Ut fra til­stå­el­sen og de øv­ri­ge do­ku­men­te­ne i sa­ken, me­ner ret­ten det er be­vist at han for­holdt seg som be­skre­vet i sik­tel­sen.

Straf­fen på 14 da­gers feng­sel er som fore­slått av på­tale­myn­dig­he­ten. I sa­ker som den­ne kan det av­sies sam­funns­straff, men si­den sik­te­de ikke har sam­tyk­ket til det­te, ute­luk­kes det som en mu­lig­het i den­ne sa­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.