Best på mar­keds­fø­ring

Lister - - NYHETER - Av Tor­rey Enok­sen

Fire må­ne­der før res­tau­ran­ten Un­der åp­ner sine dø­rer, er pre­sti­sje­pro­sjek­tet til­delt Mar­keds­fø­rings­pri­sen for Vest-ag­der.

– Det var vel­dig stas å få til­delt årets Mar­keds­fø­rings­pris i Vest-ag­der. Det er et klart sig­nal om at vi har va­ert vel­dig gode til å mar­keds­føre oss, og jeg må si at vi er vel­dig stol­te over det vi har fått til med res­tau­ran­ten, sier Gau­te Ubo­stad til re­gion­avi­sen Lis­ter.

Etter na­er­me­re tre år med plan­leg­ging, ble pla­ne­ne for Euro­pas førs­te un­der­sjø­is­ke res­tau­rant, Un­der, pre­sen­tert for de sto­re meng­de­ne i ok­to­ber 2017.

Bare ti­mer etter at ar­ki­tekt­fir­ma­et Snø­het­ta sam­men med brød­re­ne Ubo­stad og dens sam­ar­beids­part­ne­re had­de pre­sen­tert pla­ne­ne om byg­get som skrå­ner ned i sjø­en med et stort vin­du mot ele­men­te­ne ved Bå­ly i Lindesnes, var bil­der og be­skri­vel­se av pro­sjek­tet om­talt i over 600 pub­li­ka­sjo­ner over hele ver­den.

Blant nett­si­de­ne og avi­se­ne som om­tal­te pro­sjek­tet, var The Ti­mes i London, CNN og BBC. Se­nest i ok­to­ber ka­rak­te­ri­ser­te ma­ga­si­net For­bes pro­sjek­tet som «Tr­uly brethta­king», det vil si at det «tar pus­ten av gjes­te­ne».

I ja­nu­ar i år star­tet selve byg­gin­gen av den 320 kvad­rat­me­ter sto­re res­tau­ran­ten. 27. juli i år ble kon­struk­sjo­nen, som inn­til da had­de blitt byg­get på en flå­te, sen­ket på plass et par hund­re me­ter fra Lindesnes hav­ho­tell.

Etter det re­gion­avi­sen Lis­ter er­fa­rer har res­tau­ran­ten mot­tatt be­stil­lin­ger fra kun­der fra sto­re de­ler av Euro­pa, i til­legg til Midt­østen, Asia og USA. Blant an­net skal fire sto­re grup­per rei­se helt fra Aust­ra­lia i 2019 og 2020 for å be­sø­ke og nyte ma­ten med ut­sikt mot Nord­sjø­en.

Iføl­ge Face­bo­ok­si­den til Mar­keds­fø­rings­for­enin­gen i Kris­tian­sand, som del­te ut pri­sen tors­dag, har det kom­met inn nes­ten 6.000 be­stil­lin­ger hit­til.

– Det er fort­satt vel­dig mye ar­beid som må utføres før vi kan åpne, men vi be­gyn­ner å få kon­troll på pro­sjek­tet. Vi har fått tak i flin­ke folk på kjøk­ke­net, ser­ve­rin­gen og mer. Vi har lagt lis­ten høyt, og det skal vi kla­re å nå, for­tel­ler Ubo­stad.

FOTO: PRIVAT

Gau­te Ubo­stad og mar­keds­an­svar­lig Bernt Dag Ravne­vand med de syn­li­ge be­vi­se­ne på at Un­der er til­delt Mar­keds­fø­rings­pri­sen i Vest-ag­der for 2018.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.