Vind­kraft-re­ak­sjo­ner

Sto­re om­rå­der kan bli dek­ket av vind­møl­ler

Lister - - NYHETER - Av Tor­rey Enok­sen

Fle­re rea­ge­rer skarpt på at fle­re vind­kraf­t­ak­tø­rer vur­de­rer plas­se­ring av vind­møl­ler i Vest-ag­der, uten at kom­mu­ne­ne er blitt kon­tak­tet.

–Jeg rea­ge­rer på at vi som er ord­fø­re­re i de be­rør­te kom­mu­ne­ne ikke vet hva vind­kraft­sel­ska­pe­ne har satt i gang. Vi er ikke blitt kon­tak­tet, men sel­ska­pe­ne har gått rett til grunn­ei­er­ne for å ori­en­te­re dem om at de er in­ter­es­sert i å ut­plas­se­re vind­møl­ler på de­res ei­en­dom­mer, sier Lyng­dals ord­fø­rer Jan Kris­ten­sen.

Ikke kon­tak­tet

Ons­dag kveld holdt Na­tur­vern­for­bun­det i Ag­der sam­men blant an­net geofy­si­ker Svein­ulf Vå­ge­ne fra «La Na­tu­ren Leve», in­for­ma­sjons­møte på Kvå­s­tu­net i Lyng­dal. Der fikk grunn­ei­ere og ord­fø­rer­ne i Ha­ege­bo­stad, Aud­ne­dal og Lyng­dal vite at det vur­de­res plas­se­ring av vind­møl­ler i sto­re om­rå­der i Ind­re Ag­der.

De ak­tu­el­le om­rå­de­ne som sel­ska­pe­ne vur­de­rer strek­ker seg fra nord for He­stad i Lyng­dal til Tors­hei­ene i Ha­ege­bo­stad på vest­si­den av Lyng­da­len, og i grense­trak­te­ne mel­lom Ha­ege­bo­stad og Aud­ne­dal na­er Blom­li­knu­ten til gren­sen mot Åse­ral.

Det som har fått fle­re til å rea­ge­rer, er at kom­mu­ne­ne ikke er blitt fore­spurt av ak­tø­re­ne om even­tu­ell ut­byg­ging. Le­der av Na­tur­vern­for­bun­det i Ag­der, Pe­der Johan Pe­der­sen, vil ikke ak­sep­te­re at energi­ak­tø­re­ne for­sø­ker å «gå un­der ra­de­ren» og tar di­rek­te kon­takt med grunn­ei­er­ne i ste­det for det of­fent­li­ge.

Sto­re inn­grep

Vi­de­re fryk­ter Pe­der­sen for sto­re inn­grep kan øde­leg­ge ver­di­full na­tur i de fem sto­re om­rå­de­ne som skal ut­re­des i lands­de­len.

Han me­ner også at det ikke er be­hov for å byg­ge ut enda mer vind­kraft, som han hev­der i ho­ved­sak skal bru­kes til å fore strøm­kab­ler til kon­ti­nen­tet.

–Vi opp­le­ver at po­li­ti­ke­re lo­kalt, re­gio­nal plan og na­sjo­nalt, ikke tar inn over seg hva frem­støt­te­ne fra kraft­in­du­stri­en vil in­ne­ba­ere av na­tur­øde­leg­gel­ser på Ag­der. Pro­ble­met her når ro­tor­bla­der på opp i mot 70 me­ter og vind­tur­bi­ner på opp imot 200 me­ters høy­de skal trans­por­te­re og mon­te­res i sva­ert ku­pert Ag­der hei­e­land­skap. Det vil re­sul­te­re i enor­me ut­spreng­nings­ar­bei­de­ne på vei­an­legg, ned­sky­ting av sto­re fjell­par­ti­er, ut­fyl­ling av dal­søkk og dal­om­rå­der. Om­rå­de­ne som kraf­t­ak­tø­re­ne ser på som mu­li­ge kon­se­sjons­om­rå­der i her på Ag­der er på opp i mot 300 kvad­rat­kilo­me­ter. Der­som det blir gitt kon­se­sjon, vil sto­re om­rå­der bli full­sten­dig øde­lagt. Det­te er et are­al dob­belt så stort som Søgne kom­mu­ne, sier Pe­der Johan Pe­der­sen til re­gion­avi­sen Lis­ter.

Ana­ly­se­re om­rå­der

Sek­sjons­le­der for energi­kon­se­sjon hos Nor­ges vass­drags og energi­di­rek­to­rat (NVE), Arne Ol­sen, sier til re­gion­avi­sen Lis­ter at NVE har fått i opp­drag av Olje- og energi­de­par­te­men­tet å ut­ar­bei­de en na­sjo­nal ram­me til vind­kraft. Det­te ar­bei­det skal etter pla­nen va­ere ut­ført in­nen 1. april nes­te år.

To­talt skal 43 om­rå­der over hele lan­det ana­ly­se­res. I Vestag­der vil NVE un­der­sø­ke stort sett samt­li­ge hei­e­om­rå­der langs kyst­stri­pen fra Åna-si­ra i vest til Tang­vall i Søgne i øst, til Dorge­foss i Sir­dal og nord for Borte­lid.

– NVE har pekt ut 43 ana­lyse­om­rå­der over hele lan­det. Ana­ly­se­ne er ikke av­slut­tet, men når de er gjen­nom­ført hå­per vi å ha re­du­sert an­tall po­ten­si­el­le om­rå­der, sier sek­sjons­le­de­ren.

– NVE kob­les først inn når det fore­lig­ger en søk­nad. For ut­byg­ger­ne er det vik­tig med kon­takt med grunn­ei­er og kom­mu­ne­ne før det­te blir en sak. Vi har in­gen pei­ling på hva som skjer på for­hånd, for­tel­ler Ol­sen.

FOTO: JAN KRIS­TEN­SEN

Pe­der Johan Pe­der­sen i Na­tur­vern­for­bun­det rea­ge­rer skarpt på at energi­sel­ska­per som Fred. Ol­sen kon­tak­ter grunn­ei­ere om etab­le­ring av vind­møl­ler før de kon­tak­ter kom­mu­ne­ne.

FOTO: IL­LUST­RA­SJON: NVE

In­nen­for om­rå­de­ne som er mer­ket grønt, skal NVE ana­ly­se­re mu­lig­he­ten for etab­le­ring av vind­møl­ler. Kraft­pro­du­sen­ter skal al­le­re­de ha kon­tak­tet grunn­ei­ere i Ha­ege­bo­stad, Aud­ne­dal og Åse­ral om mu­lig etab­le­ring av vind­mølle­par­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.