Her kom­mer det farts­hum­per

Lister - - NYHETER -

Det blir etab­lert to nye farts­hum­per i Furu­mo­en på Kons­mo.

Det har et en­stem­mig drifts­ut­valg i Aud­ne­dal kom­mu­ne ved­tatt.

Ved­ta­ket er gjort etter at vel­for­enin­gen hen­vend­te seg til kom­mu­nen med øns­ke om ny as­falt, vei­lys og farts­hum­per.

Kom­mu­nens folk me­ner at farts­hum­per i en el­ler an­nen form er det mest ef­fek­ti­ve og som re­gel det minst kost­ba­re fy­sis­ke farts­dem­pen­de til­ta­ket. Kom­mune­ad­mi­ni­stra­sjo­nen pek­te på at i Furu­mo­en er det en rett strek­ning inn fra ho­ved­vei­en på 200 me­ter som inn­byr til farts­øk­ning.

I ved­ta­ket som er fat­tet er det også be­stemt at det skal skil­tes 30-sone og etab­le­res lys ut mot fyl­kes­vei 460.

Vel­for­enin­gen øns­ket også yt­ter­li­ge­re en farts­hump et an­net sted i Furu­mo­en, i nord-sør­ret­ning. Det­te sa kom­mu­nen nei til, et­ter­som det­te er en ad­komst­vei til tre bo­li­ger og ikke en gjen­nom­farts­vei.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.