– Vi tren­ger de nye ar­beids­plas­se­ne

Inn­holds­rikt jule­møte på Ut­sik­ten

Lister - - NYHETER - Av Sti­ne Grø­no­len

– Det er stor re­spekt til alle dere som star­ter opp her i kom­mu­nen, vi tren­ger de nye ar­beids­plas­se­ne i Kvi­nes­dal, ap­plau­de­rer Øy­ulv­stad de frem­møt­te til kvel­dens jule­møte.

Ny­etab­ler­te fir­ma­er

Hans Jør­gen Fe­dog fra ny­opp­star­te­de Gre­enyard AS, så et be­hov for en mer miljø­venn­lig måte å re­sir­ku­le­re gam­le skip på.

–Selv de mest ky­nis­ke le­der­ne vel­ger nå en mer miljø­venn­lig måte å re­sir­ku­le­re bå­te­ne sine på, sier Fe­dog.

Gre­enyard vil re­sir­ku­le­re mest mu­lig in­nen­dørs for å mi­ni­me­re ri­si­ko­en for ut­slipp til mil­jø­et. Det ny­etab­ler­te fir­ma­et ble star­tet opp i april/mai tid­li­ge­re i år, og har al­le­re­de fle­re som er in­ter­es­ser­te i å bru­ke dem.

– Vi er po­si­ti­ve til frem­ti­den, og tror 2019 blir et kjempe­år, sier Fe­dog og leg­ger til:

–Vi har al­le­re­de star­tet an­set­tel­ser, og det vil kom­me fle­re stil­lings­an­non­ser in­nen kort tid.

– Ser lyst ut

Øystein Røy­ne­stad fra Kvi­na Ma­skin var også til ste­de. Kvi­na Ma­skin be­stod tid­li­ge­re av tre små fore­tak som i mars 2018 slo seg sam­men til en stør­re be­drift med 18 an­sat­te.

– Vi var tre små fore­tak som kri­get om kun­de­ne, men etter at vi slo oss sam­men har vi vokst og blitt bed­re, sier Røy­ne­stad.

I dag blir de blant an­net brukt mye i egen kom­mu­ne, og Røy­ne­stad ser po­si­tivt på frem­ti­den.

– Vi slo oss sam­men i rett tid, og det ser lyst ut frem­over, for­tel­ler Røy­ne­stad.

Vi­ten­sen­te­ret

Ord­fø­rer Per Sver­re Kvin­laug og Jostein Røyse­land var også med på jule­mø­tet for å for­tel­le om sta­tu­sen på Vi­ten­sen­te­ret.

– Det er ikke len­ger snakk om «om det blir et vi­ten­sen­ter», men om når og hvor­dan, for­tel­ler Røyse­land.

Per Sver­re Kvin­laug sier at Vi­ten­sen­te­ret skal bli en del av sen­trums­ut­vik­lin­gen i Kvi­nes­dal, og ser på sen­te­ret som et verk­tøy som skal bi­dra til å trek­ke folk til kom­mu­nen.

–Be­drif­te­ne som er med som sam­ar­beids­part­ne­re, ser at det er en vik­tig sat­sing for ut­vik­lin­gen av sen­trum, sier han. Sen­te­ret vil dess­uten by på fle­re ar­beids­plas­ser, og en are­na for la­e­ring og forsk­ning.

Gam­mel rev

Ege­land Fa­mi­lie­gård har len­ge dre­vet sel­skap i Kvi­nes­dal, og del­te litt er­fa­rin­ger om hvor­dan de har klart å hol­de seg gå­en­de så len­ge.

– Vi er 5. ge­ne­ra­sjon, og hol­der fort­satt liv i ar­beids­plas­ser som har ek­sis­tert i 100 år, for­tel­ler Gun­hild Ege­land.

Fa­mi­lie­går­den dyr­ker po­te­ter, jord­ba­er og mo­rel­ler, og har i år la­get til et per­ma­nent ut­salgs­sted på Øy­eslet­ta.

– Vi føl­te det var nød­ven­dig å heve stan­dar­den på ut­salgs­ste­det, og nå er gårds­ut­sal­get åpent som selv­be­tje­ning døg­net rundt. Har du ikke kon­tan­ter, be­ta­ler du med Vipps, for­tel­ler hun.

Fa­mi­lie­går­den har se­song­ar­bei­de­re fra mai til sep­tem­ber/ ok­to­ber, og tar også inn and­re lo­kal­pro­du­ser­te va­rer i gårds­ut­sal­get sitt.

Ut­sik­tens nye ei­er

Ag­nes Bernt­sen var også til ste­de for å si noen ord, som snart ny ei­er av Ut­sik­ten Ho­tell. Hun over­tar som ny ei­er av Ut­sik­ten i April, og har al­le­re­de ruk­ket å kart­leg­ge hva hun vil gjø­re.

– Jeg ser et van­vit­tig po­ten­sia­le for ut­vik­ling av ho­tel­let, for­tel­ler hun, uten å leg­ge skjul på at det blir end­rin­ger.

– Fra og med april vil «The Bøl­gen og Moi» for­svin­ne fra Ut­sik­ten. Vi må ten­ke frem­over, og jeg gle­der meg til den­ne rei­sen, for­tel­ler hun.

Liv Øy­ulv­stad fra In­no­va­sjon Kvi­nes­dal, in­vi­ter­te til jule­møte på The Bøl­gen & Moi Ut­sik­ten Ho­tell. Te­ma­et for kvel­den var nye ar­beids­plas­ser i Kvi­nes­dal. Det er ikke len­ger snakk om «om det blir et vi­ten­sen­ter», men om når og hvor­dan. JOSTEIN RØYSE­LAND

Ord­fø­rer Per Sver­re Kvin­laug kom for å for­tel­le litt på Vi­ten­sen­te­ret, og be­nyt­tet også an­led­nin­gen til å tak­ke alle som bi­drar til ar­beids­plas­ser i kom­mu­nen.

Hans Jør­gen Fe­dog fra ny­opp­star­te­de Gre­enyard, er glad for po­si­ti­vi­te­ten fra hele kom­mu­nen til å dri­ve na­e­ring i Kvi­nes­dal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.