Må sone for Nav-svin­del

Lister - - NYHETER - Av Svein Morten Ha­vaas

En 28 år gam­mel kvin­døl er i Lis­ter ting­rett dømt til 21 da­gers feng­sel for å ha svind­let NAV for 98.550 kro­ner

Grunn­la­get for dom­men er at han fra 20. juni til 2. ok­to­ber 2016 skal ha inn­le­vert mel­de­kort til NAV for å få dag­pen­ger. På dis­se mel­de­kor­te­ne unn­lot han å opp­ly­se at han had­de job­bet til sam­men 562,5 ti­mer.

I ret­ten la 28-årin­gen alle kort på bor­det, avga en ufor­be­hol­den til­stå­el­se og sam­tyk­ket til av­gjø­rel­se ved til­stå­el­ses­dom.

Straf­fen på 21 da­gers feng­sel for den tid­li­ge­re ustraf­fe­de kvin­dø­len er som fore­slått av på­tale­myn­dig­he­ten.

– Ved trygde­be­dra­ge­ri­er skal all­menn­pre­ven­ti­ve hen­syn til­leg­ges be­ty­de­lig vekt ved straf­f­ut­må­lin­gen. Trygde­sys­te­met er i stor grad ba­sert på til­litt og be­dra­ge­ri er vans­ke­lig å av­dek­ke. Sik­te­de har ved å opp­gi urik­ti­ge opp­lys­nin­ge­ne på mel­de­kor­te­ne han send­te til NAV mis­brukt det­te til­lits­for­hol­det, skri­ver dom­mer i sa­ken, dom­mer­full­mek­tig Gun­nar Stok­ke.

Ut­gangs­punk­tet for svin­del av be­løp som over­sti­ger grunn­be­lø­pet i folke­tryg­den er ube­tin­get feng­sel. Det­te kan fra­vi­kes ved spe­si­el­le til­fel­ler, men ret­ten kan ikke se at det fore­lig­ger i den­ne sa­ken. Hver­ken 28-årin­gens per­son­li­ge for­hold el­ler ti­den som er gått si­den for­hol­det ble be­gått og be­hand­let av NAV er til­strek­ke­lig til å gjø­re unn­tak fra hoved­re­ge­len el­ler idøm­me sam­funns­straff, me­ner dom­me­ren.

FOTO: MONA WIKØREN

28-årin­gen fra Kvi­nes­dal må sone 21 da­gers feng­sel for å ha svind­let NAV for 98.550 kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.