Må kre­ve folke­av­stem­ning

Lister - - MENINGER - Jan Sko­land

Nor­ge har va­ert et kris­tent land i tu­sen år. Nå er det onde kref­ter i EU og FN som kre­ver at Nor­ge skal av­krist­nes og opp­hø­re som selv­sten­dig stat. For noen få da­ger si­den ble Er­na Sol­berg hed­ret med en Glo­ba­list-pris (Glo­bal Ci­tizen Award) fra At­lan­tic Coun­cil Com­mi­te.

Hun ble hed­ret for å va­ere ver­dens mest iv­ri­ge «glo­ba­list». Det be­tyr i vir­ke­lig­he­ten at hun er den mest iv­ri­ge i ver­den til å fjer­ne na­sjo­nal­sta­te­ne og opp­ret­te en ate­is­tisk dik­ta­to­risk og ude­mo­kra­tisk ver­dens re­gje­ring. I 2013, da Er­na Sol­berg ble stats­mi­nis­ter, over­ført hun 42 mil­lio­ner kro­ner til den­ne glo­ba­list-or­ga­ni­sa­sjo­nen.

Det var det al­ler førs­te hun gjor­de som stats­mi­nis­ter. Man kan si at hun kjøp­te en utmerkelse til seg selv, for skatte­be­ta­ler­nes pen­ger. Det­te har hun gjort bak ryg­gen på det nors­ke folk, og kan ikke se­es på som an­net en et svik mot «Ffol­ket» og grunn­lo­vens § 1.

Grunn­lo­vens § 49 gir «fol­ket» rett til å over­prø­ve po­li­ti­ker­ne i folke­av­stem­ning, når po­li­ti­ker­ne åpen­bart bry­ter grunn­lo­ven. og isa­er § 1, som er selve fun­da­men­tet for Nor­ge som en selv­sten­dig og uav­hen­gig stat.

Re­gje­rin­gen har ikke lov til å stem­me for det nye kra­vet fra FNS som om­hand­ler lo­ver om «mi­gra­sjons­for­plik­tel­ser» 10. de­sem­ber. Det­te er å over­le­ve­re kon­troll med inn­vand­rin­gen til frem­me­de mak­ter. Det­te kan kun av­gjø­res i en folke­av­stem­ning, med mind­re Er­na Sol­berg pres­ser ulov­lig­he­te­ne igjen­nom, og der­ved gjør seg selv og res­ten av re­gje­rin­gen til lands­svi­ke­re og høy­for­ra­e­de­re. Der­som det­te li­ke­vel skul­le skje, da må alle me­nig­he­te­ne og kir­ke­ne gå sam­men om å ly­se de in­volvert po­li­tis­ke par­ti­ene ut i «bann». Det var godt å se at Frp ha tatt dis­sens mot ulov­lig­he­te­ne. Det­te må de and­re po­li­tis­ke par­ti­ene også gjø­re i re­spekt for grunn­lo­ven.

Ord­fø­rer Jan Kris­ten­sen i Lyng­dal er enig med Er­na Sol­berg i hen­nes glo­ba­li­se­rings­tan­ker, og er der­for en far­lig mann å ha som ord­fø­rer i Lyng­dal. Han må ut­skif­tes i nes­te lo­kal­valg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.