Den vik­tigs­te jule­ga­ven

Lister - - MENINGER -

Det na­er­mer seg jul. I man­ge uker har ga­te­ne ba­det i jule­lys og tv-re­kla­me­ne solgt jule­stem­ning på til­bud. Det kan va­ere lett å glem­me at ikke alle gle­der seg til høy­ti­den. Mens man­ge tel­ler ned til en tra­di­sjons­rik fei­ring med fa­mi­lie og ven­ner, er det and­re som gru­er seg til hele de­sem­ber.

Man­ge nord­menn fei­rer ikke jul. Kan­skje på grunn av re­li­gion, at de ikke har noen å fei­re med, at øko­no­mi­en ikke strek­ker til el­ler for­di de er al­vor­lig syke. Uan­sett skal du ikke be­hø­ve å føle deg ale­ne.

Den vik­tigs­te jule­ga­ven vi kan gi er å vise at vi bryr oss om de som har det vans­ke­lig. Hel­dig­vis fin­nes det man­ge må­ter å gjø­re det på. Du kan pluk­ke opp te­le­fo­nen og rin­ge. Dra på hjemme­be­søk. Hjel­pe til med hus­vask el­ler hand­ling. Du kan mel­de deg som fri­vil­lig. Gi ga­ver til Fat­tig­hu­set. El­ler du kan sen­de en jule­stjer­ne til noen som må va­ere på syke­hus i ju­len.

Da Kreft­for­enin­gen star­tet vår jule­stjerne­ak­sjon i 2012 var det for­di vi vil­le vise om­tan­ke for de man­ge pa­si­en­te­ne som må gjen­nom­gå tøff kreft­be­hand­ling i ju­len. De som vir­ke­lig får kjen­ne på krop­pen at kreft ikke tar jule­fe­rie. Pen­ge­ne vi sam­ler inn går til livs­vik­tig kreft­forsk­ning. Sam­ti­dig kan du vel­ge et syke­hus som skal mot­ta en jule­stjer­ne og hen­ge den opp som et sym­bol på var­me, håp og om­tan­ke. Vi vet at stjer­ne­ne gle­der man­ge som må møte ju­len med en klump i ma­gen. Den von­de fryk­ten for om de selv el­ler en av de­res na­er­mes­te vil få leve vi­de­re.

«Jeg send­te en jule­stjer­ne for­ri­ge jul. Jeg vet ikke til hvem det var el­ler hvor pa­si­en­ten lå. Jeg vet hel­ler ikke hvor­dan det gikk, men jeg hå­per du fikk gle­de av stjer­nen, at den ga håp, jule­stem­ning og gle­de i en vans­ke­lig stund», for­tel­ler Wen­che fra

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.