– Har for­søkt å få dem i noen år

Lister - - KULTUR - Av Lars Erik Lar­sen

de­lil­los kom­mer til­ba­ke til Lis­ter al­le­re­de i ja­nu­ar. Den­ne gang i Lyng­dal kul­tur­hus.

Det kjen­te ban­det spil­te i som­mer på Fjell­park­fes­ti­va­len i Flekke­fjord. I fjor var de head­li­ne­re på Pa­ra­dis Live. Nå kom­mer de­lil­los til­ba­ke til Lis­ter, men i en litt an­nen form i Lyng­dal kul­tur­hus.

– Vi har for­søkt å få den­ne book­in­gen i noen år nå, men det har stran­det av uli­ke år­sa­ker hver gang. At alt klaf­fer den­ne gang, sy­nes vi er vel­dig hyg­ge­lig og vi gle­der oss stort til den­ne kon­ser­ten i slut­ten av ja­nu­ar, sier kul­tur­hu­sets pro­gram­an­svar­lig, Pål T. Fosso.

– Jeg tror kan­skje at den­ne ver­sjo­nen av de­lil­los pas­ser enda bed­re i kul­tur­hu­set. Akus­tisk gjør seg vel­dig bra hos oss. Der­med er det kan­skje ikke så dumt at vi har måt­te ven­te helt til nå, leg­ger han til.

BOOK­IN­GEN var ikke klar før i for­ri­ge uke og med tan­ke på at kon­ser­ten er tors­dag 31. ja­nu­ar, er det mind­re tid enn van­lig for ar­ran­gø­ren å sel­ge bil­let­ter på. Fosso har li­ke­vel stor tro på at Oslo-ban­det, som står bak san­ger som «Smak av hon­ning», «Nes­te som­mer», «Flink», «Kok­ken Tor» og «Tøff i pysja­mas», vil spil­le foran et stort pub­li­kum i Lyng­dal.

– Vi har dis­ku­tert det litt in­ternt og jeg tror det blir ut­solgt i kul­tur­hu­set. Vi la ut bil­let­te­ne i går (ons­dag) og fort­set­ter det i det­te tem­po­et blir det kamp om bil­let­te­ne.

DE­LIL­LOS GA UT sitt fore­lø­pi­ge sis­te al­bum i 2017. Det­te al­bu­met ble spilt inn live i en stue på Frog­ner i Oslo. Etter det be­stem­te ban­det seg for å fort­set­te med akus­tisk lyd­bil­de. Fosso for­ven­ter na­er­mest all­sang når de­lil­los tar med seg sine kjen­te lå­ter til Lyng­dal.

– Jeg blir vel­dig over­ras­ket hvis ikke.

Selv er Fosso stor fan av ban­det og gle­der seg til kon­ser­ten.

– Jeg har hørt mye på norsk mu­sikk opp i gjen­nom og en av mine fa­vo­rit­ter er de­lil­los, så det­te blir gøy.

PÅ SPØRS­MÅL om de­lil­los blir det mest kjen­te ban­det som spil­ler opp i kul­tur­hu­set i 2019, sva­rer pro­gram­an­svar­lig på den­ne må­ten.

– Vi har noe an­net klart også. Men jeg kan ikke gå ut med det nå. Det blir en kon­sert på vår­en med ar­tist/ band som er vel­dig kjen­te.

Vi har dis­ku­tert det litt in­ternt og jeg tror det blir ut­solgt i kul­tur­hu­set. PÅL T. FOSSO

FOTO: HED­DA OVI­DIA STØ­LEN

de­lil­los skal til Lyng­dal i slut­ten av ja­nu­ar.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.