Åp­ner for over­gang

Mat­hias Ras­mus­sen vil ha mer spille­tid

Lister - - SPORT - Av Lars Erik Lar­sen

For førs­te gang un­der opp­hol­det i Dan­mark, åp­ner Mat­hias Ras­mus­sen fra Lyng­dal opp for å byt­te klubb.

Etter at lyng­dø­len meld­te over­gang fra Start til FC Nord­s­ja­el­land som­mer­en 2016 har det ikke blitt så mye spille­tid som Ras­mus­sen selv har øns­ket. I se­ri­en har han star­tet 11 kam­per i lø­pet av de snart to og et halvt åre­ne han har va­ert i Dan­mark. An­tall inn­hopp er hele 36 i lø­pet av sam­me pe­rio­de. Men Ras­mus­sen har va­ert tål­mo­dig. Han har hele ti­den ut­talt at han fø­ler at han ikke er langt unna å få sjan­sen re­gel­mes­sig fra start. Men nå er tål­mo­dig­he­ten i ferd med å ta slutt.

Klubbyt­te

– Jeg må ha mer spille­tid. Kan jeg ikke få det her, så er jeg åpen for å prø­ve noe nytt. Jeg er ikke redd for å ta den mu­lig­he­ten.

Midt­bane­spil­le­ren sier vi­de­re at han els­ker å spil­le for klub­ben, men at han er nødt til å ten­ke på seg selv og sin egen ut­vik­ling.

– Jeg er ikke over­be­vist om at jeg får sjan­sen her på et tids­punkt. Jeg ser ikke den lu­ken på la­get som jeg skal kom­me inn i og ta en fast plass. Dess­ver­re. Der­for er er jeg vel­dig åpen for å prø­ve noe nytt snart.

Selv om Ras­mus­sen ikke har fått spil­le så mye som han øns­ker i Dan­mark, ang­rer han ikke et se­kund på at han dro fra Start og Kris­tian­sand for godt over to år si­den.

–Jeg har blitt en bed­re spil­ler her borte og blitt mer vok­sen. Jeg tri­ves vel­dig godt. Det er ikke det som gjør jeg kan ten­ke meg å prø­ve noe nytt, det er kun for­di jeg må ha spille­tid.

I topp­di­vi­sjon

Men selv om han er klar på at det er spille­tid som må til, blir det ikke for hvil­ken som helst klubb. Ras­mus­sen me­ner han bør spil­le i topp­di­vi­sjo­nen om han går til en an­nen klubb i Skan­di­na­via. I så måte er ikke en re­tur til Start vel­dig ak­tu­elt.

– Spill i Obos-liga­en fris­ter ikke. Får jeg ikke det rik­ti­ge til­bu­det, bi­ter jeg meg hel­ler fast her i Nord­s­ja­el­land og gir alt fram til som­mer­en for å se om si­tua­sjo­nen bed­rer seg.

16. de­sem­ber tar Ras­mus­sen jule­fe­rie. Da blir det blant an­net tur hjem til Lyng­dal. I lø­pet av tre­ukers­pe­rio­den som la­get har fe­rie, hå­per han å fin­ne ny klubb.

–Jeg har en agent som job­ber med det. Vi er på sam­me plan.

– Stor kon­kur­ran­se

Sports­sjef i FC Nord­s­ja­el­land, Car­s­ten V. Jen­sen sier føl­gen­de om Ras­mus­sens si­tua­sjon i klub­ben i en epost til Lis­ter.

– Mat­hias kom til oss med et stort ta­lent, som er blitt ut­vik­let vi­de­re i FCN, sam­ti­dig som han har ut­vik­let per­son­lig­he­ten sin. Mat­hias er sam­men med en rek­ke and­re sto­re of­fen­si­ve ta­len­ter i stor kon­kur­ran­se om plas­se­ne på la­get.

– Hva skil­ler Ras­mus­sen fra å få spil­le fast?

– I FCN er stra­te­gi­en klar og vei­en åpen for unge ta­lent­ful­le spil­le­re. Det hand­ler om å gri­pe mu­lig­he­ten når den kom­mer og le­ve­re gode og jev­ne pre­sta­sjo­ner på tre­ning og i kamp over leng­re tid. Da vil Mat­hias få fle­re kam­per fra start.

At Ras­mus­sen selv me­ner han må ha mer spille­tid - en­ten i egen klubb el­ler gjen­nom over­gang til an­nen klubb, kom­mer ikke over­ras­ken­de på sports­sje­fen, men han me­ner tål­mo­dig­het er nøk­ke­len til suk­sess.

– Jeg kan for­stå at en ungt men­nes­ke har den tanke­gan­ger, men jeg tror også at mot­gang, hardt ar­beid og der­et­ter mer spille­tid som føl­ge av ar­bei­det, er vei­en frem for de fles­te.

– Vil dere slip­pe Ras­mus­sen om det rik­ti­ge til­bu­det kom­mer?

– Det må vi se på om til­bu­det kom­mer, sva­rer han.

Jeg må ha mer spille­tid. Kan jeg ikke få det her, så er jeg åpen for å prø­ve noe nytt. MAT­HIAS RAS­MUS­SEN

FOTO: BOESENFOTO. DK / KOMMISSION

Mat­hias Ras­mus­sen vur­de­rer klubbyt­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.