Syk­ler ned Ravne­heia

Sam­me tra­se som i fjor, men mot­satt ret­ning

Lister - - SPORT - Av Karl Bir­ger Sael­ør

I mai kom tour­syk­lis­te­ne opp Ravne­heia. Nes­te år skal de syk­le ned de stup­brat­te bak­ke­ne i Far­sund.

Roy Hegreberg, ritt­sjef for Tour of Nor­way, be­kref­ter at tra­se­en går gjen­nom Far­sund ons­dag 29. mai nes­te mai. Etter start ved Spi­ra i Flekke­fjord og en tur inn­om Kvi­nes­dal, kom­mer ver­dens bes­te syk­lis­ter igjen til Far­sund.

Tøf­fe syk­lis­ter

– Tra­se­en føl­ger sam­me rute som i fjor, bare de kom­mer mot­satt vei. Å kjø­re gjen­nom Ravne­hei­tun­ne­len er ikke ak­tu­elt, og det be­tyr at syk­lis­te­ne vil kjø­re ned Ravne­heia, sier Hegreberg.

I mai i år slet syk­lis­te­ne seg opp de tøf­fe bak­ke­ne, også kalt for In­gjersk­lei­va. Nes­te år kjø­rer de alt­så ned­over den svin­ge­te, tran­ge og brat­te vei­en.

– Det blir sik­kert litt spek­ta­ku­la­ert, men det­te er tøf­fe pro­fe­sjo­nel­le syk­lis­ter, som er vant med å kjø­re ned fjell­si­de­ne i Al­pe­ne og Py­re­ne­ene, så Ravne­heia vil de kla­re med glans, sier Hegreberg.

– Hyg­ge­lig ny­het

– En vel­dig hyg­ge­lig ny­het å få, sier Far­sunds kul­tur­sjef In­ge Eike­land når vi for­tel­ler at syk­lis­te­ne kom­mer til Far­sund og at tra­se­en leg­ges ned Ravne­heia.

– Vi er glad for at syk­lis­te­ne kom­mer til­ba­ke, og at de skal syk­le ned Ravne­heia blir helt vilt. Her må det jo sik­res med gjer­der ned­over bak­ken i bes­te Tour de Fran­ce-stil, sier Eike­land.

I mai i år gikk tra­se­en via Strand­ga­ten, inn på Tor­vet og opp Kirke­bak­ken til sko­len.

Ut­ford­rin­ger

– Det ble en skik­ke­lig fest med mas­se folk ute i ga­te­ne, men vi får en del ut­ford­rin­ger nes­te år i form av an­leggs­virk­som­het som en føl­ge av skole­ut­byg­gin­gen. Om det vil bli mu­lig å leg­ge tra­se­en opp Kirke­bak­ken i 2019 er jeg usik­ker på. Kan­skje vil vi hel­ler fore­trek­ke at stren­de­ne våre vi­ses frem og at syk­lis­te­ne kjø­rer ut til Lis­ta Fyr, sier In­ge Eike­land.

Ut­over at Ravne­heia skal be­nyt­tes vil ikke Roy Hegreberg si for mye om hvor tra­se­en el­lers skal lig­ge nes­te år.

– Det er lite som er spik­ret fore­lø­pig. Vi skal ha noen run­der med kom­mu­ner og vei­myn­dig­he­ter før vi går ut med de­tal­jer om valg av tra­se. Det skjer nok tid­lig på ny­året, sier Hegreberg.

Tors­dag 30. mai, på selv­es­te Kris­ti Him­mel­farts­dag, er Lyng­dal starts­ted. Hegreberg be­kref­ter at kom­mu­nen har fått sitt sto­re øns­ke opp­fylt. Det blir start midt i Al­le­en.

Flekke­fjord sli­ter

For­mann­ska­pet i Flekke­fjord har sagt nei til å fi­nan­siere rit­tet med 350.000 kro­ner, og har kas­tet bal­len vi­de­re til na­e­rings­li­vet. Na­e­rings­sjef Hans-egill Ber­ven har va­ert på spon­sor­jakt i en uke uten at de nød­ven­di­ge mid­le­ne er kom­met inn.

–Jeg mø­ter po­si­ti­ve og hyg­ge­li­ge folk, men pen­ge­ne sit­ter langt in­ne. Hå­pet mitt var å kom­me i mål i lø­pet av en uke, men jeg gir ikke opp. Jak­ten på pen­ger fort­set­ter, sier Ber­ven.

Roy Hegreberg sier at Flekke­fjord har fått frist frem til by­sty­ret skal be­hand­le sa­ken tors­dag 13. de­sem­ber.

– Jeg hå­per og tror at Flekke­fjord kom­mer i mål. Hvis ikke spon­sor­ak­sjo­nen lyk­kes, får vi sat­se på at kom­mune­sty­ret ser po­si­tivt på sa­ken og vel­ger å snu opp-ned på for­mann­ska­pets inn­stil­ling, sier Roy Hegreberg, som har trav­le ti­der når det gjel­der å for­be­re­de syk­kel­rit­tet som går over seks etap­per i år etter at Tour des Fjords og Tour of Nor­way ble slått sam­men.

Tra­se­en føl­ger sam­me rute som i fjor, bare de kom­mer mot­satt vei. ROY HEGREBERG

Syk­lis­te­ne sli­ter seg for­bi Snab­be og er snart på top­pen av Ravne­heia i mai i år. Nes­te år skal de kjø­re ned de stup­brat­te og svin­ge­te bak­ke­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.