Sag­blad i Aud­ne­dal si­den 1991

Lister - - GOD HELG -

Sag­bla­det har va­ert Aud­ne­dals kom­mune­vå­pen i 27 år. Riks­an­tik­va­ren god­kjen­te kom­mune­vå­pe­net i 1991.

Audne­dø­le­nes kom­mune­vå­pen vi­ser et sag­blad i sølv på grønn bunn. Mo­ti­vet ble iføl­ge his­to­rie­bø­ke­ne valgt ut fra at kom­mu­nen har og har hatt et stort an­tall ar­beids­plas­ser knyt­tet opp mot tre­for­ed­ling.

På man­ge går­der i kom­mu­nen kan man fort­satt fin­ne mind­re gårds­sa­ger. Dis­se had­de sin stor­hets­tid i til­knyt­ning til silde­fis­ket og sal­ting av sild. Gårds­sa­ge­ne pro­du­ser­te tøn­ne­sta­ver til tøn­ne­ne som ble be­nyt­tet.

I dag er Kons­mo Fab­rik­ker AS kom­mu­nens størs­te be­drift in­nen tre­for­ed­ling. I til­legg har man sag­bru­ket Nord-aud­ne­dal Bruk, som pro­du­se­rer ma­te­ria­ler, Nagle­stad Bruk, som pro­du­se­rer tak­sto­ler og som dri­ver med pre­cut, Lun­den Snek­ker­verk­sted på Svein­dal, som blant an­net pro­du­se­rer og res­tau­re­rer vin­du­er og dø­rer, Løk­kan Pro­duk­ter som dri­ver med list­verk og Drag Ar­ki­tek­tur, som til­byr kon­su­lent­tje­nes­ter, teg­ne- og pro­sjek­te­rings­opp­drag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.