Kom­mune­vå­pen

Lister - - GOD HELG -

Kom­mune­vå­pen og by­vå­pen er he­ral­dis­ke vå­pen som er kjenne­tegn for kom­mu­na­le myn­dig­he­ter i byer, and­re kom­mu­ner og fyl­kes­kom­mu­ner i Nor­ge.

De fles­te er av ny­ere dato, for his­to­risk var det kun by­ene som had­de sli­ke vå­pen. Blant by­ene kan vi fin­ne noen som går sva­ert langt til­ba­ke i form av by­segl.

Fire nors­ke byer har kjen­te segl fra mid­del­al­de­ren: Oslo, Tøns­berg, Ber­gen og Trond­heim. Først gang et norsk by­vå­pen nev­nes, er i Ha­mar­krø­ni­ken, fra om­kring 1550.

I 1950-åre­ne be­gyn­te her­reds­kom­mu­ne­ne å mel­de sin in­ter­es­se for vå­pen. Trom­øysund ble den førs­te her­reds­kom­mu­nen som fikk vå­pen, i 1954.

De førs­te fyl­ke­ne fikk sine vå­pen fra 1957 og ut­over. Det gikk smått med pro­ses­sen, men i 1970-åre­ne be­gyn­te det å ta av. Det kom et jevnt til­sig, og ved ut­gan­gen av 1986 had­de 203 tid­li­ge­re her­reds­kom­mu­ner fått vå­pen. Se­ne­re har de fles­te and­re kom­mu­ner også fått kom­mune­vå­pen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.