New York, New York!

Lister - - GOD HELG - Av Knut-es­pen Mi­sje / NTB

Ved bred­den av fin­ger­sjø­ene i del­sta­ten New York blir hard­fø­re dru­er til flott ries­ling­vin.

Fin­ger La­kes i New York Sta­te har de sis­te 40 åre­ne vist seg å va­ere et flott om­rå­de for pro­duk­sjon av kva­li­tets­vin. De fles­te vil nok ten­ke at kli­ma­et så langt nord er for kjø­lig for vin­pro­duk­sjon, og det har de for så vidt rett i. Her dyr­kes det i førs­te rek­ke spe­sial­ut­vik­le­de drue­hy­bri­der til­pas­set det kjø­li­ge kli­ma­et.

DET SPE­SI­EL­LE kli­ma­et skapt av de 11 dype sjø­ene kalt Fin­ger La­kes, gjør kli­ma­et vel­eg­net for spe­si­elt Ries­ling­dru­er. Sjø­ene ble skapt av is­bre­er, og for­di de er dype, ma­ga­si­ne­rer de opp var­me som hjel­per mod­nin­gen. De bes­te vin­mar­ke­ne lig­ger der­for ned mot inn­sjø­enes bred­der. Det­te er for øv­rig de sam­me me­ka­nis­me­ne som vir­ker i Tysk­land, der de bes­te vin­mar­ke­ne lig­ger langs sto­re el­ver, blant an­net Rhi­nen.

At Vin­mono­po­let ny­lig har lan­sert et knip­pe vi­ner fra New York, gir oss en fin mu­lig­het til å sma­ke på del­sta­tens vin­pro­duk­sjon. New York Sta­te er fak­tisk den tred­je størst pro­du­sen­ten av vin i USA, etter Ca­li­for­nia og Washing­ton Sta­te.

UKAS FRUKTIGE og ele­gan­te ries­ling, Boundry Bre­aks Ries­ling Ex­tra Dry #90 2017 (vare­num­mer 10312601, kr 170,40 bu­tikka­te­go­ri 5) , tå­ler ab­so­lutt sam­men­lig­ning med sine euro­pe­is­ke mot­styk­ker, bå­de hva pris og kva­li­tet an­går.

Vi­nen kom­mer fra vin­mar­ker ved den dy­pes­te av inn­sjø­ene, La­ke Se­neca, og har alle egen­ska­pe­ne vi for­ven­ter av en god ries­ling. Den er aro­ma­tisk med en ung­dom­me­lig duft av ep­ler, si­trus og bloms­ter som pas­ser blå­skjel­le­ne godt. Sy­ren i vi­nen er ka­rak­te­ris­tisk høy, og ba­lan­se­res med et snev av sød­me som gir spenst og frisk­het i fruk­ten. Al­ko­hol­ni­vå­et er mo­de­rat, det kler ret­ten godt. Vi­nen er nok først og fremst pro­du­sert med tan­ke på tid­lig kon­sum, og den sma­ker vel­dig bra nå. Men den kan også lag­res fire til seks år uten pro­ble­mer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.