His­to­ri­en om Pe­der Andreas Teiste­dal

Lister - - GOD HELG -

En uåp­net kon­vo­lutt er egent­lig opp­ha­vet til den­ne his­to­ri­en.

Jeg fant den i kas­sen med gam­le pa­pi­rer, bil­der og mye an­net jeg over­tok etter beste­far Al­fred fra går­den Huse­bak­ken på Teiste­dal.

Jeg åp­net kon­vo­lut­ten. Der lå krigs­me­dal­je med til­hø­ren­de til­de­lings­be­vis un­der­teg­net av Kong Haakon VII.

Den var sti­let til Pe­der Andreas Teiste­dal, post mor­tem, som det he­ter. Hvor­for var ikke kon­vo­lut­ten åp­net? Hvor­for hang ikke den og bre­vet fra Kong Haakon i glass og ram­me?

Kan­skje kan den­ne ar­tik­ke­len for­kla­re det­te. 9. FE­BRU­AR 2012 var det 70 år si­den Pe­der Andreas Teiste­dal sam­men med 21 and­re, om­kom etter å ha blitt tor­pe­dert av en tysk ubåt like uten­for kys­ten av Penn­syl­va­nia. Han var en av de utall­li­ge nors­ke og and­re na­sjo­ners sjø­folk som ble of­fer for kri­gens her­jin­ger.

Media er mest opp­tatt av helte­his­to­rie­ne. Det­te er et for­søk på å for­tel­le en an­nen his­to­rie; tra­ge­di­en som ram­mer de na­er­mes­te hardt og nåde­løst. Det er hver­dags­his­to­ri­en fra kri­gen, og det er nok sli­ke det er flest av.

Det­te er mitt bi­drag til å kas­te lys over on­ke­len min som jeg ald­ri rakk å møte.

Pe­ders død ble en tra­ge­die for fa­mi­li­en. Det for­tel­les at fa­ren, da han fikk rede på at søn­nen var om­kom­met, gjor­de seg util­gjen­ge­lig i uke­vis. Søst­re­ne til Pe­der, der­iblant min mor, or­ket ald­ri å for­tel­le sa­er­lig mye an­net enn det for­fer­de­li­ge som skjed­de med ham. Em­net var egent­lig tabu­be­lagt. Vi for­sto at det gjor­de vondt å nev­ne det­te. De fem søst­re­ne er alle borte nå, og jeg har prøvd å re­kon­stru­ere litt av hans his­to­rie.

Mine kil­der er der­for brev Pe­der send­te mens han var til sjøs, and­re opp­teg­nel­ser jeg har fun­net i etter­lat­te pa­pi­rer, kirke­bø­ker, bygde­his­to­rie og ikke minst har in­ter­nett gjort det mu­lig å fin­ne ut hva som egent­lig skjed­de da ski­pet han seil­te med ble tor­pe­dert.

BAK­GRUNN: Pe­der Andreas Teiste­dal ble født 24.ja­nu­ar 1919 på heim­går­den Huse­bak­ken på Teiste­dal.

Pe­der var sønn av Al­fred Teiste­dal og kona Kris­ti­ne som kom fra Bu­sund på Lon­dal, ikke vel­dig langt fra Teiste­dal. Al­fred var

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.