Imponerte med bal­lett og mu­sikk

Lister - - TETT PÅ - Av Mona Wikøren

Bal­lett­grup­pa «Danse­lø­ve­ne» imponerte da de un­der­holdt på ord­fø­re­rens jule­bord på Far­sund Fjord­ho­tell tors­dag kveld.

Det er tra­di­sjon at ord­fø­re­ren ber inn til jule­bord for po­li­ti­ker­ne. Nor­malt av­vik­les jule­bor­det i for­len­gel­sen av årets sis­te kom­mune­styre­møte. Men i og med at det er den­ne valg­pe­rio­dens sis­te jule­bord, så var jule­bor­det lagt uten­om kom­mune­styre­mø­tet. Po­li­ti­ker­nes led­sa­ge­re var også in­vi­tert til jule­bor­det.

Inn­led­nings­vis fikk fle­re ung­dom­mer vise seg selv og sine kul­tu­rel­le ta­len­ter frem for de som var til ste­de. Først ut var bal­lett­dan­ser Fri­da Grønås Jo­han­sen (13) i danse­rol­len som suk­ker­feen i «Nøtte­knek­ke­ren» mens bro­ren Mag­nus Grønås John­sen (16) spil­te på tverr­fløy­te. Etter det ble hele gol­vet fylt opp av bal­lett­grup­pa «Danse­lø­ve­ne».

Ama­lie Bjørne­stad (14) sang «En stjer­ne skin­ner i natt», og Emi­lie Reis­va­ag (16) fulg­te opp med nok en juleklassiker, nem­lig «Him­len i min favn» – på en­gelsk. Mag­nus Grønås John­sen (16) spil­te dess­uten tverr­fløy­te til den­ne opp­tre­de­nen.

Der­et­ter fikk man stif­te be­kjen­skap med Jes­sie Ann Nil­sen (12) som spil­te «Me­lan­konsk fisk» på pia­no. Til slutt ble «Glade jul» spilt og sun­get, og po­li­ti­ker­ne stem­te i på det tred­je ver­set.

Ord­fø­rer Arnt Abrahamsen ro­set og tak­ket ung­dom­me­ne for sine kul­tu­rel­le bi­drag.

Ord­fø­re­ren plei­er også å løf­te frem årets høyde­punkt un­der jule­bord. Det gjor­de han også i år. Han tak­ket også råd­mann Stå­le Man­ne­råk Kongs­vik og ad­mi­ni­stra­sjo­nen for sitt ar­beid. Råd­man­nen tak­ket ord­fø­re­ren til­ba­ke og over­ras­ket med å dra frem trekk­spil­let.

Bal­lett­grup­pa «Danse­lø­ve­ne» imponerte po­li­ti­ker­ne og de­res led­sa­ge­re med vak­ker dans.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.