«Du skal skjøn­ne det se­ne­re»

Lister - - TETT PÅ -

Det er Je­sus som sier dis­se or­de­ne. Han har be­gynt å vas­ke di­sip­le­nes føt­ter. Det rea­ge­rer Pe­ter sterkt på og vil av­ver­ge ham i å vas­ke sine føt­ter. Da er det at Je­sus sier: «Du skal skjøn­ne det se­ne­re.»

Jeg vil ta tak i or­de­ne: «Du skal skjøn­ne det se­ne­re.» Det er ikke alt vi skjøn­ner med en gang, det har vi vel alle er­fart? Jeg har noen gan­ger spurt Gud: «Hvor­for skjed­de det­te?» I øye­blik­ket vir­ket det så ufor­ståe­lig og vans­ke­lig. Kan­skje før­te det med seg smer­te og fle­re spørs­mål.

Vi må va­ere så aer­li­ge å si at noen spørs­mål får vi vel ald­ri svar på, el­ler det kan gå lang tid før sva­ret kom­mer. Hel­dig­vis vet Gud om alle ting!

Pre­di­kan­ten og sang­for­fat­te­ren Emil Gustaf­son var i en kri­se. Da skrev han san­gen: «Hvor un­der­lig er du i alt hva du gjør, hvem kan dine vei­er for­stå? Men ett er da sik­kert, det gjel­der som før: Når du vi­ser vei kan jeg gå!»

Det er godt å leg­ge li­vet sitt i Guds hen­der – Han som vet om alle ting! Det gir trygg­het!

Jeg vi­ka­ri­e­rer for sokne­prest Ru­nar Foss Sjå­stad den­ne uken med an­dak­ter i re­gion­avi­sen Lis­ter. Han er for ti­den syk­meldt. Jeg vil be­nyt­te an­led­nin­gen og øns­ke ham Guds vel­sig­nel­se – god bed­ring og alt godt!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.