Jo­da, Per Spel­mann byt­ta bort kua, men tren­ger vi gjø­re det sam­me?

Lister - - FORSIDE -

Ons­dag af­ten lå en trykk­sak i post­kas­sa vår. Av­sen­de­ren var Aud­ne­dal og Lyng­dal kom­mu­ner. Bro­sjy­ren bar den noe un­der­fun­di­ge tit­tel: «Er du klar over at du blir his­to­risk?» Det var jo hyg­ge­lig les­ning etter å ha bodd i Lyng­dal kom­mu­ne si­den 1987. Min rin­ge per­son, sam­men med res­ten av Aud­ne­dals og Lyng­dals inn­byg­ge­re, blir en del av norsk kom­mune­his­to­rie, står det å lese. Det hen­spei­les vi­de­re på to «his­to­ris­ke mile­pae­ler»; nem­lig at bå­de nytt kom­mune­vå­pen og nytt or­ga­ni­sa­sjons­kart er ved­tatt! På side tre står det bil­de av to smi­len­de ord­fø­re­re «med det nye kom­mune­vå­pe­net».

Spå­doms­kuns­ten til tekst­for­fat­te­ren må sies å va­ere for­mi­da­bel, tenk han kan for­ut­se kom­mune­sty­rets en­de­li­ge ved­tak 8 da­ger før det i vir­ke­lig­he­ten er gjort. Ja, ikke nok med det, det nye «ved­tat­te» kom­mune­vå­pe­net ble enda tid­li­ge­re vist på face­bo­ok. Er det­te en dår­lig spøk, el­ler re­du­se­rer han kom­mune­sty­ret – kom­mu­nens øvers­te po­li­tis­ke be­slut­nings­or­gan –til en lat­ter­lig in­sti­tu­sjon og en sam­ling sand­på­strø­ere uten på­virk­nings­mu­lig­het?

Sa­ken stil­les i et enda mer un­der­lig lys et­ter­som det for et par uker si­den ble satt i gang en un­der­skrifts­kam­pan­je av folk som er for å be­va­re lyng­dal­skua som kom­mune­vå­pen – en kampanje som frem­de­les på­går og på langt na­er er av­slut­tet. Had­de det va­ert for mye for­langt å ven­te med bro­sjy­ren til ved­ta­ket i kom­mune­sty­ret var gjort? Jeg tar det som en selv­føl­ge at bå­de ad­mi­ni­stra­sjon og po­li­tisk le­del­se var kjent med den­ne un­der­skrifts­kam­pan­jen, og at de der­for har en el­ler an­nen agen­da med å sen­de ut slik mis­vi­sen­de in­for­ma­sjon i for­kant av kom­mune­sty­rets av­gjø­rel­se. El­ler er det kom­mu­nens ad­mi­ni­stra­sjon som har alle full­mak­ter til å spre slik des­in­for­ma­sjon? Rik­tig­nok står det med li­ten skrift at det «tro­lig» blir nytt kom­mune­vå­pen, men teks­ten for­øv­rig gir inn­trykk av at det al­le­re­de er valgt.

Tan­ken går unek­te­lig til­ba­ke til en kol­le­ga i kom­mune­sty­ret som i si tid kal­te ad­mi­ni­stra­sjo­nen for Råd­hus­par­ti­et: De stil­ler ikke lis­te til val­ge­ne, de er ikke valgt av fol­ket, men de har mye makt –av og til for mye. I den­ne sa­ken har Råd­hus­par­ti­et etter mitt skjønn tatt seg for man­ge fri­he­ter, og en rede­gjø­rel­se for sa­ken bur­de ikke va­ere for mye for­langt.

Jeg trod­de de nye flot­te or­de­ne for den nye kom­mu­nen skul­le va­ere for­nye, for­bed­re, for­enk­le og for­ene og ikke for­vir­re, for­tie, for­klud­re og for­ver­re. Jo­da, Per Spel­mann byt­ta bort kua, men tren­ger vi gjø­re det sam­me? Åd­ne Far­dal Klev,

kom­mune­styre­repr. Lyng­dal Sen­ter­par­ti

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.