dlø­argde­angs­sm­kiv­ni­isks­reynss

Lister - - TETT PÅ -

1: Hvil­ken idrett dri­ver Mats Zuc­ca­rel­lo med? 2: Hvil­ket ord bru­ker man i dag for det man tid­li­ge­re kal­te en as­ses­sor? 3: Hva he­ter den mest kjen­te bud­dhis­tis­ke gu­ru­en? 4: Hvor man­ge jord­år bru­ker Ura­nus rundt so­len? 5: Hva var det lit­te­ra­ere psev­do­ny­met til Ma­rie-henri Bey­le? 6: hvil­ken ver­dens­del lig­ger Mon­ro­via? 7: Hvor man­ge Mose­bø­ker er det i Bi­be­len? 8: Hvil­ket re­li­gions­sam­funn ble grunn­lagt av Guru Nanak? 9: Hva er tem­pe­ra­tu­ren på Venus’ over­fla­te? 10: Hvil­ken stil­ling had­de Ma­nue­la Ra­mi­nos­mund­sen i Jens Stol­ten­bergs and­re re­gje­ring fra 2007 til 2008? 11: Hvor man­ge spil­le­re fra hvert lag er det på ba­nen om gan­gen i en bas­ket­ball­kamp? 12: I hvil­ket land lig­ger el­ven og ka­na­len Spree? 13: I hvil­ken kom­mu­ne lig­ger Norsk bre­mu­se­um? 14: Hva kal­les bryl­lups­da­gen etter tre år som ek­te­fel­ler?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.