– Kre­ven­de ar­beid

Grün­de­re øns­ker dra­hjelp fra kom­mu­nen

Lister - - NYHETER - Av Åse Astri Bak­ka

– Vi me­ner å va­ere et me­get vekst­kraf­tig sel­skap, rask vekst lig­ger i slike sel­ska­pers na­tur.

Dét skri­ver sel­ska­pet In­to­to i sin søk­nad om øko­no­misk støt­te sendt Kvi­nes­dal kom­mu­ne, og min­ner om at det i kom­mu­nens na­e­rings­plan blant an­net he­ter at kom­mu­nen skal: «Sti­mu­le­re til vekst i ek­sis­te­ren­de be­drif­ter og til fle­re vekst­kraf­ti­ge ny­etab­le­rin­ger».

– Det fin­nes få ren­dyr­ke­de «tech»- sel­ska­per i Nor­ge. Det er da en in­ter­es­sant ut­ford­ring å star­te et tech­sel­skap fra Kvi­nes­dal. Men her bor vi, så her star­ter vi, på­pe­ker Fro­de Aagedal, Scott Basgaard og Mor­ten Hauan.

– Bed­re inn­sikt

Vi har tid­li­ge­re skre­vet om at tre av grün­der­ne bak Co­verks­mil­jø­et i Kvi­nes­dal har dan­net It-sel­ska­pet In­to­to.

Hoved­vi­sjo­nen til Aagedal, Basgaard og Hauan er å sam­le me­nings­full data som kan de­les med in­ter­es­sen­ter.

– In­to­to AS øns­ker å gi men­nes­ker bed­re inn­sikt i ver­den rundt seg ved å sam­le inn data gjen­nom for ek­sem­pel sen­so­rer og gjø­re det­te til­gjen­ge­lig for al­le som tren­ger det for å gjø­re vur­de­rin­ger. Kun­de­ne kan va­ere naeringsliv, fyl­ker, kom­mu­ner, stat, fors­ke­re, sko­le, in­sti­tu­sjo­ner el­ler pri­va­te, he­ter det i en presse­mel­ding sel­ska­pet send­te ut tid­li­ge­re i vin­ter.

Nå sø­ker trio­en alt­så Kvi­nes­dal kom­mu­ne om pen­ger i for­bin­del­se med etab­le­rin­gen av sel­ska­pet.

Flom­sik­ring

– Vi er nå in­ne i en pro­sess i for­hold til mar­keds­av­kla­ring. Som et ek­sem­pel kan nev­nes at vi er i dia­log med Si­ra Kvi­na, som har blitt part­ner i et pi­lot­pro­sjekt. Det­te går på data­fangst i vass­dra­ge­ne i kom­mu­nen, noe som er re­le­vant for Si­ra Kvi­na bå­de i for­hold til de­res kjerne­virk­som­het, og også sett i et miljø­per­spek­tiv, he­ter det blant an­net i søk­na­den. – Sam­me data kan mu­li­gens også va­ere in­ter­es­sant for Kvi­nes­dal kom­mu­ne i for­bin­del­se med flom­sik­rings­ar­beid, leg­ges det til.

Grün­der­ne er åpne om at ut­vik­ling av sel­ska­pet er kre­ven­de.

– Bran­sjen er i enorm ut­vik­ling. Vi er nå i en fase hvor vi ar­bei­der med stra­tegi­ut­vik­ling for sel­ska­pet. Det­te er et kre­ven­de ar­beid som med­fø­rer at mye tid går med til å fin­ne rik­ti­ge per­soner og miljø som kan bi­stå i det­te ar­bei­det. To nye men­nes­ker er også på vei inn i sel­ska­pet, opp­ly­ser trio­en.

750.000 kro­ner

I søk­na­den ram­ses fle­re ut­gif­ter opp for ting som må på plass i den fa­sen sel­ska­pet er i nå, blant an­net stra­tegi­ut­vik­ling, mar­keds­fø­ring, til­stede­va­er­el­se på mes­ser, klar­gjø­ring av tek­no­lo­gi og ut­vik­ling. To­tal­be­lø­pet en­der i 750.000 kro­ner.

– Opp­starts­fa­sen er sva­ert kre­ven­de for oss, og vi hå­per Kvi­nes­dal kom­mu­ne kan bi­dra i den­ne fa­sen, an­mo­des det.

Sel­ska­pet, som job­ber tett med Lis­ter Ny­ska­ping, Innov­en­tus Sør, Con­nect Sør­lan­det, In­no­va­sjon Nor­ge samt pri­va­te ak­tø­rer, sø­ker også blant an­net Lis­ter­fon­det og In­no­va­sjon Nor­ge om støt­te, men da til and­re pro­sjek­ter i for­bin­del­se med sel­ska­pet.

To nye men­nes­ker er også på vei inn i sel­ska­pet FRO­DE AAGEDAL, SCOTT BASGAARD OG MOR­TEN HAUAN

FOTO: IN­TO­TO

Scott Basgaard og Fro­de Aagedal fra In­to­to. Tredje­mann, Mor­ten Hauan, var ikke til­ste­de da bil­det ble tatt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.