– Vi tren­ger litt flaks

10 av 12 i Klas­sequizen for Lis­ta ung­doms­sko­le

Lister - - NYHETER - Av Bjørn Hoel

Klas­sequiz-la­get fra Lis­ta ung­doms­sko­le svar­te rik­tig på 10 av 12 spørs­mål un­der ut­spør­rin­gen, som ble gjort på sko­len i opp­tak tirs­dag.

–Jeg tror vi tren­ger litt flaks nå, for å kom­me til fi­na­len i Oslo. Men vi er godt for­nøyd med at vi klar­te så man­ge som vi gjor­de. Had­de vi telt rik­tig i for­hold til hvil­ket num­mer r-en er i al­fa­be­tet bak­fra, kun­ne vi hatt 11, sier del­ta­ker Mat­hias Pet­ter­son, og som støt­tes av lag­ka­me­ra­te­ne The­odo­ra Eng og Axel Johns­rud. De går al­le i 10. klas­se på Van­se ung­doms­sko­le.

Dia­lekt­om­rå­der

Ett av spørs­må­le­ne de ab­so­lutt ikke kun­ne sva­ret på, var det om hvor man­ge dia­lekt­om­rå­der det er i Nor­ge. Det rik­ti­ge sva­ret er alt­så fi­re. Sva­ret på hvil­ket num­mer i rek­ken r-en er, om man tel­ler bak­fra er 12, mens Listala­get svar­te 13.

– Jeg sy­nes de var vel­dig gode. Og så langt i kon­kur­ran­sen le­der de. Men det er i øye­blik­ket kun tre sko­ler som har va­ert i il­den. Jeg tror det blir vans­ke­lig å kom­me til fi­na­len. Jeg tip­per nok at noen vil kla­re 11 og kan­skje 12 også. Men kon­kur­ran­sen er litt stram­met i for­hold til tid­li­ge­re. Det er nok litt vans­ke­li­ge­re spørs­mål i år, sier NRKS pro­gram­le­der San­der Hegg­heim til Lis­ter24.

Fi­re ka­te­go­ri­er

Det ble stilt spørs­mål i fi­re ka­te­go­ri­er, med tre spørs­mål in­nen­for hver av dem.

–Bør jeg pas­se språ­ket mitt kan­skje, når vi er på luf­ta? Det er vel ikke så bra om jeg ban­ner om vi ikke sva­rer rett, spur­te del­ta­ke­ren Axel Johns­rud, rett før opp­ta­ket star­tet.

Hegg­heim smil­te, og sa seg helt enig i et det ikke tar seg bra ut å ban­ne på ra­dio­en.

På for­hånd øns­ket la­get fra Lis­ta ung­doms­sko­le å få spørs­mål om his­to­rie og sport. Her er et lite ut­valg av spørs­må­le­ne de fak­tisk fikk, og som de svar­te rik­tig på. Hva be­tyr or­det omega, når man for ek­sem­pel snak­ker om alfa og omega. Hvil­ket land kom­mer uret Omega fra, og er Opel Me­ga fort­satt i pro­duk­sjon? Ut­spør­rer Hegg­heim vil­le også vite hvil­ket fa­bel­dyr det er som har ett horn, og om ele­ve­ne kun­ne et an­net ord for hjor­te­takk­salt. And­re spørs­mål som ble stilt var hvil­ken be­tyd­ning r-en har når den står foran kon­ge­li­ge. De skul­le også nev­ne minst ett fyl­ke hvor skar­re-er­ren er do­mi­ne­ren­de.

Rek­tor var sva­ert stolt over sine ele­ver Ma­rie-therés Kol­nes.

– Jeg sy­nes de var vel­dig flin­ke og jeg er stolt av dem, un­der­stre­ket hun.

– Ska­per sam­hold

På spørs­mål om hvil­ken be­tyd­ning en slik kon­kur­ran­se har for ele­ve­ne, svar­te Kol­nes:

– Det er med på å ska­pe sam­hold, og så er det fak­tisk fo­kus på det å kun­ne noe, sier hun.

– Jeg sy­nes de var vel­dig flin­ke, sier NRKS pro­gram­le­der San­der Hegg­heim, etter at dis­se tre ele­ve­ne fra Lis­ta ung­doms­sko­le svar­te rett på 10 av 12 spørs­mål i årets Klas­sequiz. Fra ven­st­re Mat­hias Pet­ter­son, The­odo­ra Eng og Axel Johns­rud.

I år er det re­kord­del­ta­kel­se i Klas­sequizen. På lands­ba­sis snak­ker vi om 563 sko­ler som er med. Hele 41 sko­ler fra beg­ge Ag­der-fyl­ke­ne stil­ler lag. Fi­na­len blir sendt på TV 11. mai, på selv­es­te mo­der­ka­na­len, NRK 1.

De inn­le­den­de run­de­ne sen­des of­te di­rek­te på ra­dio. Men på grunn av den sto­re del­ta­kel­sen er det noen som blir gjort i opp­tak.

Pro­gram­le­der i NRK Sør­lan­det, San­der Hegg­heim, ut­tal­te at spørs­må­le­ne i Klas­sequizen er hak­ket vans­ke­li­ge­re i år. Ele­ve­ne fra ven­st­re er Axel Johns­rud, The­odo­ra Eng og Mat­hias Pet­ter­son fra 10. klas­se Lis­ta ung­doms­sko­le.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.