For­be­re­der bar­na på vin­te­ren

«Hopplek» er po­pu­la­ert i Kvås

Lister - - SPORT - Av Karl Bir­ger Sael­ør

– Etter noen dår­li­ge snø­vin­tre, fikk vi brukt bak­ke­ne igjen vin­te­ren 2010, noe som skap­te litt in­ter­es­se for spor­ten igjen. Høs­ten 2010 dro vi i gang med noe vi valg­te å kal­le for «hopplek», sier jour­na­list, ski­hop­p­en­tu­si­ast og tre­ner i Kvås IL, Tom Arild Stø­le.

All­si­dig ak­ti­vi­tet

Han for­kla­rer å det man dri­ver med i Kvås IL egent­lig er van­lig barne­idrett med spent, kropps­be­hers­kel­se, styr­ke og turn.

– Det er ikke slik at vår drøm er å ska­pe ver­dens­mes­te­re i ski­hop­ping. Det vik­tigs­te for oss er at bar­na skal kom­me i all­si­dig ak­ti­vi­tet, og at de skal få prø­ve seg på litt utra­di­sjo­nel­le øvel­ser som de ikke får and­re ste­der. Tre­nin­ge­ne er pre­get av lek og moro, selv om de til ti­der også kan va­ere har­de. Og så li­ker vi å ut­ford­re del­ta­ker­ne med å tør­re å gjø­re ting som kan vir­ke litt skum­melt, sier Stø­le.

Tre­nin­ge­ne fore­går ho­ved­sa­ke­lig in­nen­dørs, i gym­sa­len på sko­len i Kvås. Men om snø­for­hol­de­ne til­la­ter det, så går man ut og hop­per og le­ker seg på ski, en­ten i Slåtte­bak­ke­ne, el­ler gjer­ne i Låve­bak­ken hos fa­mi­li­en Stø­le.

Tren­ger mye snø

– I Slåtte­bak­ke­ne har vi en 12-me­ters­bak­ke som er grei å bru­ke for de al­ler fles­te, men vi plei­er også å lage til en mini­hopp­bak­ke for dem som er ny­be­gyn­ne­re. Vi har også en 26-me­ters­bak­ke, men det er gans­ke mye ar­beid å pre­pa­re­re den­ne, og det er ikke så man­ge som vil­le ha vå­get å set­te ut­for den­ne. Der­for er det len­ge si­den vi har hatt den i bruk. Ulem­pen med Slåtte­bak­ke­ne er at det trengs gans­ke mye snø for å kun­ne bru­ke dem, ori­en­te­rer Tom Arild Stø­le.

Er det bare litt snø, fore­går tre­nin­ge­ne of­te i Låve­bak­ken hjem­me hos Stø­le. Den kan bru­kes året rundt, etter­som det er kunst­stoff som fun­ker fint også på som­mer­en. Og på vin­te­ren trengs det bare et hvitt snø­lag.

Tre­nin­ge­ne er for al­le fra førs­te klas­se og opp­over. Det er in­gen øv­re al­ders­gren­se. På ons­dag var 15 barn med på tre­nin­gen.

– Det er vik­tig å på­pe­ke at tre­nin­ge­ne ikke bare er for folk fra Kvås. Al­le som har lyst til å prø­ve seg på en an­ner­le­des form for tre­ning og en all­si­dig tre­ning, er hjer­te­lig velkommen, po­eng­te­rer Tom Arild Stø­le.

Gått ut på dato

For­ri­ge gang det var krets­renn i Slåtte­bak­ke­ne, som sam­let del­ta­ke­re fra hele Sør­lan­det, var i 2012. Det er også sis­te gan­gen det ble hop­pet i 26-me­ters­bak­ken.

Det er også en 53-me­ters­bak­ke i Slåtte­bak­ke­ne, men den­ne har ikke va­ert i bruk si­den 1996. Stil­la­set er øde­lagt, og det er ikke pla­ner om å byg­ge det opp igjen.

– Slåtte­bak­ke­ne har som hopp­an­legg gått ut på dato. Ide­elt sett bur­de vi selv­sagt hatt et hel­års­an­legg, som også vil­le ha va­ert enk­le­re å få pre­pa­rert vin­ters­tid, sier Tom Arild Stø­le, som ikke leg­ger skjul på at en plast­bak­ke had­de er den sto­re drøm­men.

Han er en av fle­re tre­ne­re i Kvås IL. Klubb­for­mann Jan Ru­ne Birke­land, Per André Stø­le og Tom Arild Stø­le le­der tre­nin­ge­ne på rund­gang. De har med seg ung­dom­me­ne Fred­rik Hauan, Roar Gys­land, Ei­rik Hjem­le­stad, Emi­lie Stø­le og Mat­hil­de Foss, som i fle­re år har va­ert med og gjort en fan­tas­tisk jobb med å or­ga­ni­se­re og hjel­pe til un­der tre­nin­ge­ne.

Kvås IL har si­den hopp­bak­ke­ne sto fer­dig på be­gyn­nel­sen av 80-tal­let hatt eks­tra fo­kus på ski­hop­ping. Si­den 2010 har de yngs­te i klub­ben dre­vet med «hopplek».

Det vik­tigs­te for oss er at bar­na skal kom­me i all­si­dig ak­ti­vi­tet, og at de skal få prø­ve seg på litt utra­di­sjo­nel­le øvel­ser som de ikke får and­re ste­der. TOM ARILD STØ­LE

Elias Sunn­set Sa­gen var en av de rundt 15 bar­na som del­tok på hopplek i reg av Kvås idretts­lag ons­dag kveld. Til ven­st­re står tre­ner Fred­rik Hauan.

Her er noen av bar­na som ons­dag kveld del­tok på hopplek­tre­nin­gen i gym­sa­len på sam­bruks­hu­set i Kvås.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.