Gjev ut­mer­kel­se

Stor­ta­len­tet Si­vert Svar­dal (18) fra NMK Kons­mo ble lør­dag kveld til­delt pri­sen som årets bil­sport­ta­lent i Nor­ge.

Lister - - FORSIDE - TOR­REY ENOK­SEN tor­[email protected]­ter24.no

Si­vert Svar­dal (18) fra

NMK Kons­mo ble kåret til årets bil­sport­ta­lent i Nor­ge i hel­gen.

– Det­te var sjukt kult! Det var vel­dig uven­tet og moro! Jeg viss­te in­gen ver­dens ting på for­hånd om at jeg had­de vun­net. Da de les­te opp nav­net mitt, kom det som en vel­dig stor over­ras­kel­se på meg. Jeg skal inn­røm­me at jeg var utro­lig ner­vøs før pri­sen skul­le de­les ut, men etter at jeg ble ropt opp var det en be­fri­el­se, for­tel­ler ral­ly­cross­ta­len­tet til Lis­ter.

Om­fat­ten­de kon­kur­ran­se

Helt si­den midt­en av sep­tem­ber har Svart­dal og fire and­re unge fø­re­re un­der 21 år gått og ven­tet på om hvem som vil­le stik­ke av med pri­sen «Bil­sport­ta­len­tet 2019».

Un­der en to­da­gers kon­kur­ran­se mot fire and­re ta­lent­ful­le fø­re­re på Vå­ler­ba­nen i Øst­fold, ble Si­vert­sen og hans jevn­gam­le kon­kur­ren­ter tes­tet etter alle kuns­tens reg­ler. De fem fø­rer­ne kjør­te både speed­car, go­kart, bil­cross og Por­sche GT4 Cay­man for å fin­ne ut hvem som har de bes­te egen­ska­pe­ne bak rat­tet.

I til­legg til kjø­ring på ba­nen, måt­te ut­øver­ne også igjen­nom fy­sis­ke tes­ter der både lø­ping og and­re øvel­ser inn­gikk. Vi­de­re ble de vur­dert for må­ten de pre­sen­ter­te seg selv på for en jury, og hvor­dan de klar­te seg i en si­tua­sjon med Tv-in­ter­vju.

Har gått gra­de­ne

Iføl­ge Nor­ges Bil­sport­for­bund had­de jury­en in­gen lett oppgave med å pluk­ke ut hvem som for­tjen­te pri­sen. Samt­li­ge fem pres­ter­te på et sva­ert jevnt og høyt nivå.

Etter nøye vur­de­rin­ger kom jury­en frem til at Svar­dal var den bes­te. Sam­men med for­eld­re­ne, kja­eres­ten hans og sup­por­te­re fikk 18-årin­gen over­rakt pri­sen un­der Nor­ges Bil­sport­for­bunds år­li­ge bil­sport­gal­la i Oslo lør­dag kveld.

– For å kom­me dit jeg er i dag in­nen mo­tor­sport, har jeg gått gra­de­ne. Jeg be­gyn­te med go­cart da jeg var ni år. Etter noen år be­gyn­te jeg med bil­cross før jeg star­tet med ral­ly­cross i 2017. Jeg kjør­te EM i tou­ring­klas­sen i 2018, men ble fra­tatt sam­men­lagt­sei­e­ren. Den klas­sen gikk ut i fjor. I år har jeg kjørt Su­per­na­sjo­nal klas­se 2, men nes­te år blir det full sat­sing på EM. Vi har kjøpt en VW Polo som jeg skal del­ta med i EM i Su­per­car-klas­sen. Jeg har en far som har gode kon­tak­ter in­nen Vol­ks­wa­gen-sys­te­met, og det hjel­per godt når en vil sat­se bil­kjø­ring på hel­tid, sier Svar­dal.

Sat­ser hel­tid på ral­ly­cross

Etter at Em-gul­let glapp i 2018, ble Svar­dal Nor­ges­mes­ter med sin Maz­da RX8 i klas­sen Su­per­na­sjo­nal som har mo­to­rer på mel­lom 1601 og 2000 ku­bikk­centi­me­ter. I år kom han på sølv­plass i sam­me klas­se med sam­me bil.

Nes­te års EM vil bli inn­le­det i Bel­gia, før fø­rer­ne og te­ma­ene de­res skal gjø­re opp om po­en­ge­ne på Lånke­ba­nen uten­for Hell i Trøn­de­lag. De­ret­ter blir det løp i Sve­ri­ge og Frank­ri­ke før fi­na­len skal kjø­res i Lat­via.

– Su­per­car er i ut­gangs­punk­tet den sam­me bi­len som de bru­ker i Vm-sam­men­heng, men bud­sjet­tet er et hakk un­der det de bru­ker i VM. Su­per­cup er den klas­sen som sam­ler flest bi­ler, og det er ven­tet 20 - 30 bi­ler til start hver løps­helg. Et­ter­som jeg ble fer­dig på vi­dere­gå­en­de i vår, sat­ser jeg på ral­ly­cross på hel­tid det kom­men­de året, for­tel­ler Svar­dal.

Da de les­te opp nav­net mitt, kom det som en vel­dig stor over­ras­kel­se på meg. Si­vert Svar­dal (18)

FOTO: NOR­GES BIL­SPORT­FOR­BUND

Sam­men med for­eld­re­ne Ma­rit og Stein vis­te Si­vert Svar­dal de syn­li­ge be­vi­se­ne på at han er av Nor­ges bil­sport­for­bund kåret til årets bil­sport­ta­lent.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.