Ikke ad­vo­kat for vel­et

Ad­vo­kat Ja­kob Bakka er ikke en­ga­sjert av Ned­re Dane­fjell­vei­en vel i Ma­rin Elek­tro­sa­ken.

Lister - - FORSIDE - MO­NA WIKØREN mo­[email protected]­ter24.no

Nest­le­der i Ned­re Dane­fjell­vei­en vel, Bjørn Si­gurd Ulle­bust, be­kref­ter at det ikke er vel­et som har en­ga­sjert ad­vo­kat i Ma­rin Elek­tro-sa­ken.

Far­sund kom­mu­ne har hen­vendt seg til ad­vo­ka­ten for å få be­kref­tet el­ler av­kref­tet om ad­vo­ka­ten re­pre­sen­te­rer vel­et.

– En slik av­kla­ring er av­gjø­ren­de for å vite med sik­ker­het hvem som er part i sa­ken. Det er vel­dig uklart om ad­vo­ka­ten re­pre­sen­te­rer vel­et, sier Jan Horn­ung i Far­sund kom­mu­ne til Lis­ter.

Bjørn Si­gurd Ulle­bust, nest­le­der av Ned­re Dane­fjell­vei­en vel, be­kref­ter over­for Lis­ter at det ikke er vel­et som har en­ga­sjert ad­vo­ka­ten (se egen sak, journ. anm.).

«På veg­ne av»

I e-pos­ten til ad­vo­ka­ten skri­ver Horn­ung:

«I kla­gen på re­gu­le­rings­pla­nen da­tert 6. mai er det opp­lyst at kla­gen er frem­satt på veg­ne av hus­ei­ere og be­bo­ere i Livde­kro­na/dane­fjell­vei­en, samt Ned­re Dane­fjell­vei­en vel. På bak­grunn av in­for­ma­sjon vi har fått i sa­ken, vil vi for or­dens skyld be klar­gjort om kla­gen også er frem­satt på veg­ne av vel­for­enin­gen.»

– Inn­syn i in­for­ma­sjon

Tri­ne Flad­stad har hen­vendt seg per e-post til Horn­ung og skri­ver:

– Jeg må be om snar­lig inn­syn i in­for­ma­sjon som du nev­ner at dere har fått i sa­ken.

Horn­ung har svart Flad­stad med at det kun er saks­do­ku­men­ter hun kan be om inn­syn i og at hun må ge­ne­relt pre­si­se­re hvil­ket do­ku­ment hun øns­ker inn­syn i.

– Had­de re­le­vant in­for­ma­sjon om det du spør om frem­kom­met i et av de skrift­li­ge saks­do­ku­men­te­ne vil­le du ha fått det­te til­sendt av meg, skri­ver Horn­ung.

Fak­tu­re­ring til Flad­stad

– Vi øns­ker som det frem­går å få klar­het i den in­for­ma­sjon vi har fått om at ad­vo­kat Bakka ikke er en­ga­sjert av vel­for­enin­gen. Jeg re­gist­re­rer at fak­tu­re­ring i sa­ken fra ad­vo­kat Bakka skjer til deg.

Lis­ter var fre­dag i kon­takt med ad­vo­kat Bakka på te­le­fon. Hans enes­te kom­men­tar da var at han had­de fri og ikke had­de mu­lig­het til å kom­men­te­re sa­ken.

Tri­ne Flad­stad har svart Lis­ter med at vi kan sen­de spørs­mål som hun vil se på, men har ikke svart på spørs­må­le­ne.

Vil dek­ke 6.875 kro­ner

Fyl­kes­man­nen i Vest­fold og Tele­mark som sette­fyl­kes­mann i sa­ken som har vi­dere­sendt kra­vet om dek­ning av saks­kost­na­der i kjøl­van­net av at kla­ger­ne, med Tri­ne Flad­stad i spis­sen, fikk opp­reis­ning for over­sit­tel­se av klage­fris­ten i Ma­rin Elek­tro-sa­ken. Na­bo­ene kre­ver å få dek­ket 32.500 kro­ner i saks­om­kost­nin­ger. Det me­ner Far­sund kom­mu­ne er for mye. Kom­mu­nen åp­ner for å dek­ke er der­for ad­vo­kat Bak­kas krav på 6.875 kro­ner.

Det er sendt ut brev til to­talt 26 be­rør­te hus­stan­der i Dane­fjell­vei­en og Livde­kro­na med åp­ning for å kom­me med sup­ple­ren­de ut­ta­lel­ser til klage­grunn­la­get før na­bo­enes kla­ge på Ma­rin Elek­tro-pla­nen be­hand­les på nytt av kom­mu­nen. De har også sendt ut brev til de hus­ei­ere i Dane­fjell og Livde­kro­na som ikke har kom­met med pro­test - to­talt 106 adres­sa­ter. Fris­ten for å ut­ta­le seg er satt til man­dag 2. de­sem­ber.

Øns­ker ut­satt frist

Flad­stad har bedt om ut­satt frist for inn­spill i sa­ken. Hun me­ner det er satt av for kort tid til å kom­me med inn­spill.

Horn­ung har svart med at det blir lagt til grunn at na­bo­ene har hatt mu­lig­het til å set­te seg inn i sa­ken et­ter­som at re­gu­le­rings­ved­ta­ket ble på­kla­get i mai.

– Jeg ber om at na­bo­ene for­hol­der seg til den frist som er satt av for merk­na­der. Inn­kom­mer det ikke yt­ter­li­ge­re merk­na­der in­nen fris­ten vil inn­hold i de to kla­ge­ne som er frem­met bli be­hand­let, skri­ver Horn­ung.

En slik av­kla­ring er av­gjø­ren­de for å vite med sik­ker­het hvem som er part i sa­ken.

Jan Horn­ung, Far­sund kom­mu­ne

Jan Horn­ung i Far­sund kom­mu­ne sier der er uklart hvem ad­vo­kat Ja­kob Bakka re­pre­sen­te­rer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.