Pro­test mot ut­byg­ging

– Det er på tide at Far­sund kom­mu­ne våk­ner opp før Si­vil­om­buds­man­nens kom­mer til Far­sund med sin gransk­ning av al­le til­la­tel­ser gitt til ut­byg­ging i 100-me­ters­bel­tet.

Lister - - FORSIDE - MO­NA WIKØREN mo­[email protected]­ter24.no

Kat­ha­ri­na Konge­vold er ikke be­geist­ret for pla­ne­ne for ut­byg­ging av Far­sund sen­ter på Lis­ter­vei­en.

Det skri­ver Kat­ha­ri­na Konge­vold i en e-post til Lis­ter.

Hun rea­ge­rer på et ut­sendt var­sel­brev om igang­set­ting av de­talj­re­gu­le­ring av Far­sund sen­ter i Lis­ter­vei­en som ble sendt ut 31. ok­to­ber.

– Samt­li­ge be­bo­ere i Løkke­vei­en har va­ert gjen­nom en ufy­se­lig plan­pro­sess hvor de har følt seg ikke hørt en gang før, nå skjer det igjen. Det ble satt i gang et nytt plan­ar­beid som skal byg­ge ned strand­so­nen, skri­ver Konge­vold i en e-post til Far­sund kom­mu­ne.

Hun me­ner det er på rene at ini­tia­ti­vet i rea­li­te­ten er ett nytt bo­lig­om­rå­de. Hun på­pe­ker at at det er plan­lagt bygd 35-50 lei­lig­he­ter med to til fire eta­sjer på over et par­ke­rings­an­legg på to eta­sjer, og at det i til­legg plan­leg­ges for­ret­nings­lo­ka­ler og kaifrontan­legg.

Med­virk­ning

– Det øns­kes etab­lert nye bo­lig­en­he­ter i ure­gu­lert om­rå­det som er av­satt til na­e­ring i kom­mune­pla­nen. Det er na­er­lig­gen­de da å kre­ve kon­se­kvens­ut­red­ning etter § 6, skri­ver Konge­vold i et brev til Plan­fol­ket AS som bi­står ut­byg­ger Jan Ter­je Nev­land ved Far­sund sen­ter.

At det er et krav om kon­se­kvens­ut­red­ning, har Far­sund kom­mu­ne al­le­re­de gitt til­taks­ha­ver be­skjed om. Se egen sak.

Konge­vold vi­ser til at det i plan­pro­gram­met slås fast at det ikke leg­ges opp til med­virk­ning ut­over vars­ling som be­skre­vet i plan- og byg­nings­lo­ven.

– Sam­ti­dig som det også inn­røm­mes at «ini­tia­ti­vet be­rø­rer de­ler av bak­fore­lig­gen­de bo­lig­be­byg­gel­se gjen­nom end­ret ut­sikts­for­hold». Det fore­lig­ger in­gen be­grun­nel­se på hvor­for det ikke leg­ges opp til med­virk­ning i den­ne pro­ses­sen, på­pe­ker hun.

100-me­ters bel­tet

Samt­li­ge be­bo­ere i Løkke­vei­en har va­ert gjen­nom en ufy­se­lig plan­pro­sess hvor de har følt seg ikke hørt en gang før, nå skjer det igjen.

Kat­ha­ri­na Konge­vold

Når det gjel­der bygge­for­bu­det i 100-me­ters­bel­tet langs sjø­en, min­ner Konge­vold om for­må­let

med bygge­for­bu­det. I 100–me­ters­bel­tet skal det tas sa­er­lig hen­syn til na­tur- og kul­tur­mil­jø, fri­lufts­liv, land­skap og and­re all­men­ne in­ter­es­ser.

– En mas­siv ut­byg­gel­se med 35-50 lei­lig­he­ter i høy­blokk, par­ke­rings­an­legg i mist to eta­sjer og for­ret­nin­ger med kafe og bu­tik­ker i sjø­kan­ten, samt små­havns­an­legg vil nep­pe iva­re­ta kul­tur­land­skap og kul­tur­mil­jø i Far­sund og blir da di­rek­te i strid med kom­mu­na­le areal­stra­te­gi­er, skri­ver Konge­vold.

Vi­de­re:

– Sil­hu­ett­virk­ning fra sjø­si­den blir be­ty­de­lig for­rin­get ved ut­byg­ging av høy­blok­ker plas­sert rett i vann­kan­ten. Ut­byg­nin­gen vil da nep­pe føl­ge ter­reng­pro­fil på ste­det. All­mennin­ter­es­ser blir da ve­sent­lig til­side­satt da sil­hu­ett­virk­ning fra/til sen­trum blir også ve­sent­lig for­rin­get med mal­plas­ser­te høy­blok­ker i be­tong.

Press på strand­so­nen

Kong­vold skri­ver vi­de­re at iføl­ge na­sjo­na­le ret­nings­lin­jer har det si­den 2017 blitt stram­met inn ad­gang til å byg­ge i strand­so­nen spe­si­elt for om­rå­de­ne med stort press på area­le­ne.

– Det på na­sjo­nalt nivå re­sul­ter­te i at Si­vil­om­buds­man­nen har star­tet gransk­ning av ut­byg­gings­til­la­tel­ser gitt i sør­li­ge kom­mu­ner som Man­dal og

Kra­gerø til ut­byg­ging i 100-me­ters bel­tet. Det­te pe­ker i ret­ning av na­sjo­na­le in­ter­es­ser blir ve­sent­lig til­side­satt ved mas­siv ut­byg­ging av bo­lig­blok­ker, par­ke­rings­an­legg, båt­havns­an­legg i Far­sunds strand­sone, skri­ver Konge­vold.

Lis­ter har for­søkt å kom­me i kon­takt med Konge­vold for yt­ter­li­ge­re kom­men­ta­rer, men har ikke fått svar på hen­ven­del­se­ne.

For­må­let med plan­ar­bei­det er å leg­ge til ret­te for vi­dere­ut­vik­ling av Far­sund sen­ter gjen­nom å ut­vi­de og opp­da­te­re for­ret­nings­lo­ka­le­ne med til­hø­ren­de infrastruk­tur og etab­le­ring av bo­lig­be­byg­gel­se.

Pla­n­om­rå­det strek­ker seg fra inn­kjør­se­len ned mot Price i vest, til en­den av byg­nin­gen hvor Far­sund bil­verk­sted tid­li­ge­re holdt til.

AL­LE FOTO: MO­NA WIKØREN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.