Drøm­mer om stjer­ne

Man­dag skal nye Miche­lin-stjer­ner an­non­se­res i Trond­heim un­der Miche­lin Guide Nor­dic Countries 2020. Og un­der­vanns­res­tau­ran­ten «Un­der» er mu­lig kan­di­dat.

Lister - - FORSIDE PAGE - DAG LAUVLAND, LINDESNES

- Vi har ingen for­vent­nin­ger, men vi drøm­mer, sier Un­der-ei­er, Gau­te Ubo­stad før man­da­gens Miche­lin-an­non­se­ring.

– Vi har ingen for­vent­nin­ger, men vi drøm­mer, sier Under­ei­er, Gau­te Ubo­stad.

Og om han har fått noen som helst sig­na­ler om hva som kan ven­te ham, hol­der han kor­te­ne tett ved brys­tet.

Kun én res­tau­rant i Nor­ge har fått tre stjer­ner. Og det var det Maa­emo i Oslo som fikk i 2016 etter å ha blitt smyk­ket med to stjer­ner de fore­gå­en­de åre­ne. Yt­ter­li­ge­re ti har- el­ler har hatt én stjer­ne (den kan nem­lig også mis­tes...). Dis­se res­tau­ran­te­ne er imid­ler­tid for­delt på Oslo, Stav­an­ger og Trond­heim. Fire res­tau­ran­ter er én el­ler fle­re gan­ger blitt til­delt «Bib Gour­mand», og al­le dis­se er plas­sert i Oslo.

Men ting ty­der på at Miche­lin nå sik­ter bre­de­re enn kun stor­by­ene. Og også det kan tale til Un­ders for­del. Og fak­tisk har sto­re de­ler av ver­den al­le­re­de ment at Un­der «er verdt en rei­se i seg selv», som er et ho­ved­kri­te­rie for den høyt­hen­gen­de tre­stjer­ne­ren.

– Men hva vil­le det bety for dere å bli til­delt én- el­ler fle­re stjer­ner?

– Det vil bety enormt mye for oss. Det vil va­ere et kva­li­tets­stem­pel som vil trek­ke til oss en stor grup­pe mat­in­ter­es­ser­te. Og ikke minst vil det va­ere en an­er­kjen­nel­se over­for den inn­sat­sen de an­sat­te leg­ger ned, sier Ubo­stad.

Et klart mål

De har va­ert kla­re på det len­ge,

Gau­te og Stig Ubo­stad. De sik­ter mot stjer­ne­ne. Og kan­skje først og fremst én stjer­ne i Miche­lin­guid­en.

Ved hjelp av kjøk­ken­sjef Ni­co­lai Elits­gaard har de da også ment at må­let ab­so­lutt har va­ert in­nen rekke­vid­de.

Det er alt­så man­dag 17. fe­bru­ar at Miche­lin sam­men med Visit Trond­heim har sin år­li­ge pre­sen­ta­sjon av nye stjer­ne­res­tau­ran­ter i Miche­lin Guide Nor­dic Countries 2020. Det er ikke mer enn fem og et halvt år si­den at Miche­lin lan­ser­te en egen guide for de Nor­dis­ke lan­de­ne. I kjøl­van­net av det­te har nye stjer­ner blitt plas­sert fra byer bå­de i Sve­ri­ge og Dan­mark, og nå alt­så Trond­heim.

Stjerne­his­to­rik­ken

Fak­tisk star­tet det hele i Cler­mont-fer­rand i Frank­ri­ke. Og om du as­so­si­e­rer «Miche­lin» med helt and­re ting enn gour­met­mat, så er fak­tisk den frans­ke dekk­fab­ri­kan­ten Miche­lin helt sen­tral. Det var nem­lig i 1889 brød­re­ne André og Edouard Miche­lin la ned grunn­stei­nen for det som skul­le bli det ver­dens­om­spen­nen­de dekk­mer­ket Miche­lin.

Så hva da med res­tau­rant­guid­en?

Jo, brød­re­ne skjøn­te at for å sel­ge dekk måt­te man ha bi­ler.

Og på det tids­punk­tet var der ikke mer enn i un­der­kant 3000 bi­ler i hele Frank­ri­ke. Der­med satt de seg fore å lage en guide til Frank­ri­kes bes­te res­tau­ran­ter for å få fle­re ut på vei­en. Og der­med fle­re bi­ler som vil­le ge­ne­re­re stør­re dekk­be­hov.

Iføl­ge Wikipedia er det i dag 12 for­skjel­li­ge ut­ga­ver av Miche­lin­guid­en. Til­sam­men inne­hol­der den in­for­ma­sjon om mer enn 45.000 ho­tel­ler og res­tau­ran­ter i Euro­pa.

For­øv­rig be­tyr tre stjer­ner (egent­lig ro­set­ter) i Guide Miche­lin at res­tau­ran­ten er «Verdt en rei­se i seg selv», to stjer­ner, at ma­ten er «Verdt en om­vei», mens én stjer­ne sig­na­li­se­rer «En ek­sep­sjo­nelt bra res­tau­rant i sin ka­te­go­ri». Men når du ikke opp til stjerne­sta­tus kan du bli pekt på som «Bib Gour­mand», ni­vå­et un­der stjer­ne­ne, og der også pris­ni­vå­et har be­tyd­ning. Ka­rak­te­ris­tik­ken er «God mat til en mo­de­rat pris».

Vi har ingen for­vent­nin­ger, men vi drøm­mer. Gau­te Ubo­stad

FOTO: DAG LAUVLAND

Det er bord­be­stil­lin­ger nok til å fyl­le lo­ka­let i hvert av Un­ders åp­nings­ti­mer. Her, Gau­te Ubo­stad i et ro­li­ge­re lo­ka­le uten­om åp­nings­tid.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.