Mil­li­ard­fab­rikk til Lis­ta?

En batterifab­rikk til fem mil­li­ar­der skal etab­le­res på Sør­lan­det. Lis­ta Fly­park er en ak­tu­ell lo­ka­li­se­ring.

Lister - - FORSIDE - SVEIN MORTEN HAVAAS svein.morten@lis­ter24.no

Bjørn Ru­ne Gjel­sten (t.h) og Ag­der Ener­gi ved kon­sern­sjef Stef­fen Sy­vert­sen står i bre­sjen for en ny batterifab­rikk til fem mil­li­ar­der som kan bli lagt til Lis­ta.

Det drei­er seg om en etab­le­ring som tar mål av seg å ser­ve det øken­de bat­teri­mar­ke­det knyt­tet til el­bi­ler med nes­te ge­ne­ra­sjons ba­ere­kraf­ti­ge bat­te­ri­er. Ag­der Ener­gi og Bjørn Ru­ne Gjel­stens NOAH AS er to tun­ge, in­du­stri­el­le part­ne­re som nå star­ter Mor­row Bat­te­ries. Ini­tia­ti­vet kom­mer opp­rin­ne­lig fra Fre­de­ric Hau­ge og Miljø­stif­tel­sen Bel­lo­na, som har job­bet med tek­no­lo­gi­en og ut­vik­ling av sel­ska­pet si­den 2015. Bel­lo­na blir med vi­de­re med en mind­re ei­er­an­del i sel­ska­pet.

Iføl­ge Da­gens Na­e­rings­liv (DN), som først skrev om sa­ken ons­dag, vil for­ret­nings­man­nen og hans sam­ar­beids­part­ne­re etab­le­re en batterifab­rikk i Ag­der. Plas­se­rin­gen er ikke av­gjort ennå, men iføl­ge DN står det tro­lig mel­lom Lis­ta, Støle­heia, Eyde­havn, Tvedestran­d og Froland.

– Fly­plass­om­rå­det på Lis­ta som vi ei­er er i høy­es­te grad ak­tu­ell for den­ne etab­le­rin­gen. Vi job­ber alt vi kan for å få det­te til Lis­ta, sier Hel­ge Mi­kal­sen, dag­lig le­der i Lis­ta Re­new­ab­le Energy Park AS til Lis­ter.

– Pas­ser godt inn

Kom­bi­na­sjo­nen av sto­re, fla­te om­rå­der og til­gang til strøm har vist seg å va­ere etter­spurt i fle­re bran­sjer. Nå er alt­så bat­teri­pro­duk­sjon til el­bi­ler et seg­ment som kan kom­me. Fra før av job­bes det kon­kret med data­lag­rings­sen­ter, land­ba­sert lakse­opp­drett og et bio­gass­pro­sjekt - for å nev­ne noe.

– Det­te pas­ser godt inn i det vi al­le­re­de job­ber med fra før. En batterifab­rikk kan fint kom­bi­ne­res med et data­lag­rings­an­legg, for ek­sem­pel. Vi har job­bet kon­kret med det­te pro­sjek­tet en stund. Vi har hatt et tett sam­ar­beid med ak­tø­re­ne bak det­te i en pe­rio­de, sier Hel­ge Mi­kal­sen.

Mor­row Bat­te­ries skal byg­ge forsk­nings­sen­ter og pro­duk­sjons­an­legg for å for­sy­ne raskt vok­sen­de mar­ke­der for bat­te­ri­er med både da­gens og mor­gen­da­gens tek­no­lo­gi. Fab­rik­ken skal pro­du­se­re bat­te­ri­er til euro­pe­isk bil­in­du­stri og til skip.

Blant and­re Elkem, Glenco­re og Ey­de-nett­ver­ket har bi­dratt til å un­der­sø­ke po­ten­sia­let for bat­teri­pro­duk­sjon på Sør­lan­det. Kon­sern­sjef i Ag­der Ener­gi, Stef­fen Sy­vert­sen, sier til Faed­re­lands­ven­nen at det kan va­ere ak­tu­elt å dra nyt­te av forsk­nings­mil­jø­er både på Elkem og i Ey­de-nett­ver­ket. Sintef og In­no­va­sjon Nor­ge er al­le­re­de in­volvert som sam­ar­beids­part­ne­re i pro­sjek­tet.

Hvor man­ge ar­beids­plas­ser en slik etab­le­ringn kan ska­pe på Ag­der er av­hen­gig av hvor stor fab­rik­ken blir. Iføl­ge Sy­vert­sen skal nå kon­sep­ter ut­vik­les og fle­re in­ves­to­rer hen­tes inn. Men hvis Nor­ge kla­rer å ta 2,5 pro­sent av det to­ta­le bat­teri­mar­ke­det, snak­ker man om 10.000 ar­beids­plas­ser her til lands.

Det er ikke fast­satt en kon­kret dato for når av­gjø­rel­sen om lo­ka­li­se­ring fal­ler.

– Er kla­re

– Vi har job­bet i fle­re år med strøm­kon­se­sjon og re­gu­le­ring av om­rå­det vårt ved fly­plas­sen. Nå er vi klar til å ta imot sto­re ting. Det­te er et vel­dig kon­kret pro­sjekt. Men vi har også hatt på­gang fra and­re. Kom­bi­na­sjo­nen av strøm og ei stor tomt vi­ser seg å va­ere vel­dig ak­tu­elt for fle­re, sier Hel­ge Mi­kal­sen.

En batterifab­rikk vil tren­ge tomte­are­al på fle­re hund­re mål. På fly­plass­om­rå­det på Lis­ta har man 2.200 mål som snart er fer­dig re­gu­lert til na­e­rings­for­mål.

– Og da er sel­ve fly­plas­sen holdt uten­for. Vi har mye plass igjen. Hele om­rå­det er nå ned­felt i en plan der mye kan kom­bi­ne­res. Her kan fle­re at­trak­ti­ve ting bli etab­lert, sier Mi­kal­sen, som me­ner alle pro­sjek­te­ne det job­bes med kan ska­pe gode syner­gi­ef­fek­ter - kan­skje også for drift av sel­ve fly­plas­sen.

Han lo­ver at de lo­ka­le ak­tø­re­ne skal stå på vi­de­re nå for å få pro­sjek­tet til Lis­ta.

– Vi gjør ab­so­lutt alt vi kan for få den­ne til å lan­de. Det vil va­ere en god frem­drift frem­over på det­te pro­sjek­tet.

– Dere har et godt håp om å bli valgt?

– Jeg kan ikke si mer enn at vi skal gjø­re alt vi kan for å bli fore­truk­ket som lo­ka­li­se­ring, sva­rer Hel­ge Mi­kal­sen.

Area­let på den ned­lag­te fly­sta­sjo­nen på Lis­ta er to­talt på 5.000 de­kar.

Ny, grønn stor­in­du­stri

– Mor­rows mål er å ut­vik­le en ny, grønn stor­in­du­stri. Der­som Nor­ge kla­rer å ta 2,5 pro­sent av det euro­pe­is­ke bat­teri­celle­mar­ke­det, vil det iføl­ge SINTEF gi rundt 10.000 nye ar­beids­plas­ser. Vann­kraf­ten har va­ert av­gjø­ren­de for ut­vik­lin­gen av norsk in­du­stri. Nå kan vår for­ny­ba­re ener­gi va­ere sen­tral i et nytt ka­pit­tel i norsk in­du­stri­his­to­rie, ut­ta­ler kon­sern­sjef Stef­fen Sy­vert­sen i Ag­der Ener­gi om pro­sjek­tet i en ut­sendt presse­mel­ding.

Be­lig­gen­het na­er kon­ti­nen­tet, god til­gang på rå­ma­te­ria­ler og over­skudd av for­ny­bar ener­gi gjør at Ag­der pe­ker seg ut som et vel­eg­net sted for ba­ere­kraf­tig bat­teri­pro­duk­sjon.

Etab­le­rin­gen har også et miljø­as­pekt ved seg som blant an­net har gjort at miljø­stif­tel­sen Bel­lo­na har en­ga­sjert seg i sa­ken.

– Fem års blod­slit har gjort den­ne tek­no­lo­gi­en in­ves­ter­bar. Vi har ut­vik­let pa­ten­ter, sam­let kom­pe­tan­se og hen­tet ka­pi­tal. Det­te har dan­net grunn­lag for et po­ten­si­elt nytt­in­du­stri­even­tyr med enormt verdi­ska­pings-, sys­sel­set­tings- og eks­port­po­ten­si­al, sier Fre­de­ric Hau­ge, stif­ter av Bel­lo­na.

Vi job­ber alt vi kan for å få det­te til Lis­ta.

Hel­ge Mi­kal­sen

Lis­ta Fly­park er ak­tu­ell lo­ka­li­se­ring av en batterifab­rikk til fem mil­li­ar­der kro­ner. Lis­ta Re­new­ab­le Energy Park AS job­ber ak­tivt for å lan­de etab­le­rin­gen.

FOTO: TORREY ENOKSEN

– Vi job­ber alt vi kan for å få det­te til Lis­ta, sier Hel­ge Mi­kal­sen, dag­lig le­der i Lis­ta Re­new­ab­le Energy Park AS.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.