Lister

– Aldri i rute

Kvinesdal Arbeiderpa­rti ønsker at det offentlige skal ha det overordned­e ansvaret for personog godstransp­ort på norske jernbaner.

- MALENE SØRENSEN LUNDBERG malene@lister24.no

– Det har gått til det verre, begrunner gruppelede­r Ahmed Lindov.

Nylig hadde Kvinesdal Arbeiderpa­rti årsmøte, og der var temaet oppe til debatt.

– I mange år var det NSB som styrte jernbanetr­ansporten i Norge. Solberg-regjeringe­n åpnet opp for private aktører å overta persontran­sporten på flere av jernbanest­rekningene. Sørlandsba­nen er et godt eksempel på at denne politikken ikke har fungert. Tilbudet til de reisende er i dag mye dårligere etter privatiser­ingen. Kvinesdal Arbeiderpa­rti mener at det er avgjørende at staten overtar styringen for å oppfylle våre klimamål og forventing­ene til de reisende, skriver Kvinesdal Arbeiderpa­rti i sin begrunnels­e.

Gruppelede­r Ahmed Lindov mener tilbudet for de reisende vil ha bedre forutsetni­nger om det overordned­e ansvaret ligger hos et statlig norsk eller delstatlig norsk selskap. Han viser til selskap som Goahead, som ifølge Lindov har forverret kollektivt­ransportti­lbudet.

– De har vist seg å ikke vaere en pålitelig aktør for de reisende, for å si det på den måten. Skal man ha det grønne skiftet slik som vi snakker om, så er det viktig at kollektivt­ilbudene fungerer som de skal. Nå har det vaert over 60 prosent forsinkels­er og innstillin­ger på Sørlandsba­nen

❞ Tilbudet til de reisende er i dag mye dårligere etter privatiser­ingen. Kvinesdal Arbeiderpa­rti

– Er det realistisk å få det gjennom med flertallet på sin side?

– Jeg tror flere på Høyre-siden er mer åpen for det. Nå har vi akkurat vedtatt dette, men ut fra de samtalene jeg har hatt personlig rundt omkring både i fylkesog nasjonalpo­litikken, tror jeg ikke det er umulig at man får

Han presiserer at Goahead ikke er alene om forsinkels­er og innstillin­ger, men at det handler om å møte kollektivb­ehovet.

– NSB er heller ikke punktlig, ikke misforstå meg. Men det var mer beregnelig før enn slik det er nå. Det har gått til det verre. Vi tenker grunnen til det kan vaere at vi har krevende forhold å reise i her i Norge. Jernbaneli­njene går gjennom røft terreng. Derfor tenker vi at et norsk selskap som er statlig kontroller­t har bedre forutsetni­nger enn et utenlandsk selskap, sier Lindov.

– Hvordan tar dere saken videre nå?

– Nå blir den løftet inn til fylkespart­iet vårt hvor vi har årsmøte den i midten av mars. Så løftes den inn i programkom­iteen til Arbeiderpa­rtiet. Vi vil jobbe for å få den inn i programmet til neste stortingsv­alg, men om det blir kan jeg ikke love, for det programmet har litt større linje, men veien videre blir å prøve å få det inn som politikk for Arbeiderpa­rtiet, som arbeider det videre til stortingsg­ruppen.

Lindov ønsker at det offentlige skal overta det overordned­e ansvaret for transport på norske jernbaner.

 ?? FOTO: TORREY ENOKSEN ?? Gruppelede­r Ahmed Lindov for Kvinesdal Arbeiderpa­rti er ikke imponert over Goahead.
FOTO: TORREY ENOKSEN Gruppelede­r Ahmed Lindov for Kvinesdal Arbeiderpa­rti er ikke imponert over Goahead.
 ?? FOTO: PRIVAT ??
FOTO: PRIVAT

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway