San­tia­go

Lær en tra­di­sjo­nell cow­boy­dans

Lonely Planet: Verdens beste storbyreiser 2018 - - Forside - TEKST: MARK JOHANSON @Mar­kont­he­map FOTO: PHILIP LEE HAR­VEY @phi­lip_le­e_har­vey­_p­ho­to­grap­her

Sjekk ut de skjul­te per­le­ne i Chi­les ho­ved­stad

Chi­le er et land som har alt fra frys­te fjor­der til stø­ve­te ør­ke­ner, og lan­det kap­rer topplas­se­rin­gen på Lone­ly Pla­nets Best in Tra­vel-lis­te i år, noe som gjør det til det mest spen­nen­de lan­det å be­sø­ke i 2018. Midt i det­te even­tyr­li­ge land­ska­pet lig­ger ho­ved­sta­den San­tia­go, med knei­sen­de sky­skra­pe­re mot en bak­grunn av snø­dek­ke­de fjell. De som be­sø­ker Chi­le, har len­ge om­gått byen, men nå blomst­rer den på nytt, med en liv­lig kunst­sce­ne, for­ny­e­de, ur­ba­ne rom og en mat­kul­tur i ut­vik­ling. Her får du åtte ste­der du må se på din rei­se.

En tur med tau­ba­nen gir stor­slått ut­sikt

Alle som prø­ver å ori­en­te­re seg i San­tia­go, bør be­gyn­ne med tau­ba­nen Cer­ro San Cristó­bal. Den glir over by­ens bo­ta­nis­ke hage og lar sky­skra­per­ne i San­tia­gos for­ret­nings­dis­trikt for­svin­ne i di­sen. På åsen over byen står en 22 me­ter høy sta­tue av jom­fru Ma­ria. Ar­me­ne er struk­ket fram, som om hun kal­ler tau­ba­nen til seg på top­pen. Ved føt­te­ne hen­nes kan de be­sø­ken­de skue mot rek­ker av fjell­top­per i An­des­fjel­le­ne i det fjer­ne. Fjel­le­ne mar­ke­rer gren­sen mot Ar­gen­ti­na. Og mat­bo­de­ne i skyg­gen av Ma­ria til­byr til­fel­dig­vis noen av de mest smak­ful­le em­pa­na­da­se­ne i hele byen. Chi­les høyt els­ke­de mote con hues­il­lo (hve­te- og fers­ken­juice) har ald­ri smakt sø­te­re og bed­re enn når den ny­tes på det­te fan­tas­tis­ke sol­fyl­te ut­sikts­punk­tet.

Syk­le langs bred­den av Río Ma­pocho

Midt på et jor­de i Par­que Bicente­na­rio står en skulp­tur av fem syk­lis­ter som kik­ker mot him­me­len gjen­nom te­le­sko­per. På bak­ken tråk­ker vir­ke­li­ge syk­lis­ter ved bred­den av el­ven Río Ma­pocho – den bru­ne el­ven som slyn­ger seg fra An­des­fjel­le­ne til Río Mai­po og vi­de­re til Stille­ha­vet. Elve­bred­den har de siste åre­ne blitt for­vand­let til en over 40 kilo­me­ter lang syk­kel­sti som strek­ker seg gjen­nom hele San­tia­go. Syk­ler man hele sti­ens leng­de, får man en for­stå­el­se for San­tia­gos lo­ka­li­te­ter: Man pas­se­rer det pran­gen­de forre­tings­dis­trik­tet Las Con­des, de graf­fi­ti­de­ko­rer­te ga­te­ne i sen­trum og ha­ge­ne i Par­que Flu­vi­al Pad­re Re­nato Pob­le­te på vei mot fo­ten av fjel­le­ne. Skrav­len­de par syk­ler side om side med pend­le­re i dress. I noen få, flyk­ti­ge øye­blikk er alle en del av det sam­me bil­det, før alle for­svin­ner sine egne vei­er.

Kat­he­ri­ne Soto Santi­bañez har dan­set «cueca» helt siden hun var li­ten jen­te, så det var kan­skje helt na­tur­lig at hun skul­le bli læ­rer ved San­tia­gos le­gen­da­ris­ke Casa de la Cueca, et tem­pel for Chi­les na­sjo­nal­dans. I et rom som er over­fylt med chi­lens­ke flagg og fo­to­gra­fi­er, hjel­per Kat­he­ri­ne et tjue­tall danse­ele­ver med å lære de grunn­leg­gen­de trin­ne­ne. Hun dan­ser med part­ne­re med avan­sert fot­flør­ting og in­ten­se blikk. Snart dun­ker en ka­ko­fo­ni av tram­pen­de føt­ter og virv­len­de dan­se­re gjen­nom rom­met. Kat­he­ri­ne for­tel­ler at dan­sen re­pre­sen­te­rer kur­ti­se­ri­tua­let mel­lom en høne og en hane, mens det svært vik­ti­ge pañue­lo (lomme­tør­kle­et) fun­ge­rer som en for­len­gel­se av dan­se­rens arm. «Du kan huke tak i noen og trek­ke dem til deg, el­ler du kan vif­te dem bort, alt uten å be­rø­re dem», sier hun. Men­nes­ker i alle ald­re og med alle bak­grun­ner er re­pre­sen­tert her. Cueca har gjen­nom­gått en utro­lig re­nes­san­se i Chi­le, siden den yng­re, ur­ba­ne ge­ne­ra­sjo­nen har fat­tet sta­dig stør­re in­ter­es­se for å søke etter sine røt­ter fra lands­byg­da.

Ut­forsk kunst un­der bak­ken

Un­der San­tia­gos ga­ter fin­ner du en meng­de sta­tu­er, ma­le­ri­er og vegg­ma­le­ri­er som de som hol­der seg oppe i dags­ly­set ikke får se. Dis­se lov­pris­te kunst­ver­ke­ne er en del av Me­tro Ar­te-pro­gram­met, som har stilt ut kunst på un­der­grunns­ba­nen siden 1990-tal­let. Når pendlerne rul­ler inn på Ba­que­da­no-sta­sjo­nen der lin­je 1 og 5 krys­ser hver­and­re, kan de se en mann som går over tog­spo­ret. Han ba­lan­se­rer hår­fint på en tøm­mer­stokk, og det ser ut som han kan fal­le ned når som helst. På Par­que Busta­man­te, en sta­sjon unna, kan man se tegne­se­rie­øyne som tit­ter ut på pendlerne, mens sta­sjo­nen Uni­ver­sidad de Chi­le har et le­gen­da­risk vegg­ma­le­ri som vi­ser na­sjo­nens his­to­rie. Den star­ter med mø­tet mel­lom de euro­pe­is­ke opp­da­ger­ne og det inn­fød­te ma­puche-fol­ket.

Ta en spa­ser­tur gjen­nom Chi­les his­to­rie på en grav­lund

San­tia­gos mang­fol­di­ge Ce­men­te­rio Ge­ne­ral er en av de mest stor­slåt­te grav­lun­de­ne på hele kon­ti­nen­tet. Når man spa­serer gjen­nom por­te­ne, er det som å kom­me til en by i byen. Det fin­nes rundt to mil­lio­ner gra­ver her, og man­ge grav­stei­ner ra­ger fle­re eta­sjer høyt, som en bo­lig­blokk for de døde. Li­ke­vel er det det som mang­ler som trek­ker man­ge be­sø­ken­de hit. I ut­kant­en av grav­lun­den står en enorm stein­blokk med mer enn 3000 navn inn­gra­vert. Det­te er nav­ne­ne på men­nes­ker som «for­svant» un­der Au­gusto Pi­nochets dik­ta­tur­sty­re mel­lom 1973 til 1990. Un­der mo­nu­men­tet lig­ger det bloms­ter og sol­ble­ke­de fo­to­gra­fi­er av of­re­ne. Et be­gra­vel­ses­føl­ge pas­se­rer mo­nu­men­tet og fort­set­ter un­der pal­me­ne i Ave­ni­da Li­may til O’higgins-sti­en, der en opp­høyd, hvit stein­støt­te mar­ke­rer gra­ven til Sal­va­dor Al­len­de, pre­si­den­ten som ble av­satt av Pi­nochet. Ce­men­te­rio er et høy­tids­stemt og fa­sci­ne­ren­de sted, hvor man kan til­brin­ge en in­ter­es­sant etter­mid­dag på vand­ring mel­lom grav­støt­te­ne.

Spis mid­dag i et gam­melt klos­ter

In­ne i et tid­li­ge­re ka­tolsk klos­ter og om­gitt av an­tik­ke spille­auto­ma­ter lig­ger La Dia­na, San­tia­gos mest uvan­li­ge res­tau­rant. Og det er le­ken­he­ten som do­mi­ne­rer alt som fore­går i den­ne virk­som­he­ten: ti­voli­speil, trap­per la­get av kryk­ker og et nett­verk av sti­ger og bro­er på kryss og tvers mel­lom de gam­le klos­ter­veg­ge­ne. Med­ei­er Cristó­bal Muhr for­tel­ler at de bruk­te man­ge år på å sam­le og byg­ge ele­men­te­ne som skul­le inn i res­tau­ran­ten. «Jeg øns­ket å ska­pe et sted hvor du kan få en opp­le­vel­se», sier han, «og en meny som har en mo­der­ne vri på tra­di­sjo­nel­le, chi­lens­ke ret­ter.» Den chi­lens­ke na­sjo­nal­stolt­he­ten skin­ner gjen­nom i me­ny­en, i ret­ter som lo­kal, gril­let blek­k­sprut på en seng av tra­di­sjo­nel­le po­tet­va­ri­an­ter, el­ler svart tor­tel­li­ni som fly­ter i en tykk saus av Py­u­ra chi­len­sis, et vir­vel­løst hav­dyr som vokser på stei­ner og fan­ges langs Chi­les stei­ne­te kyst.

Ta en tur til by­ens mest eks­pe­ri­men­tel­le tea­ter

Bar­rio Yun­gay er en av de elds­te by­de­le­ne i San­tia­go, og ga­te­ne er kan­tet av her­skaps­hus i lang­somt for­fall. Bak en av de slit­te fa­sa­de­ne fin­ner du Na­ve, en per­for­mance­sce­ne som strek­ker seg over fle­re res­tau­rer­te rekke­hus, og som nå vi­ser vei i en kunst­ne­risk opp­våk­ning i nabo­la­get. «Na­ve er et sen­ter for ska­per­trang og et la­bo­ra­to­ri­um for ut­vik­ling av nye ide­er», for­kla­rer en av de kunst­ne­ris­ke le­der­ne, María Vi­al So­lar. Sam­ti­dig glir en grup­pe dan­se­re sak­te ned langs veg­ge­ne, før de vrir seg over gul­vet mot pub­li­kum. Fore­stil­lin­ge­ne her er la­get for å over­ras­ke og pro­vo­se­re. I and­re eta­sje fin­ner du fle­re over­ras­kel­ser: På ta­ket er det slått opp et enormt sir­kus­telt. Det er et fint sted å vand­re rundt, høre på den flag­ren­de ler­rets­du­ken og skue ut over en fre­det flik av for­ti­dens San­tia­go. Her er det bredd­fullt av unge kunst­ne­re og nye mu­lig­he­ter. Ar­ran­ge­men­te­ne på Na­ve er of­te gra­tis; na­ve.io

Ut­forsk et nabo­lag på vei opp­over

Eks­plo­sivt. Det er ut­tryk­ket lo­kal­be­folk­nin­gen bru­ker for å be­skri­ve det som skjer med nabo­la­get Bar­rio Ita­lia. Det­te er San­tia­gos de­sig­nerdis­trikt, og det for­vand­les grad­vis etter hvert som nye og spen­nen­de bu­tik­ker åp­nes i his­to­ris­ke hjem. Over­ras­kel­se­ne står i kø mens du går gjen­nom umer­ke­de handle­ga­ter og pas­se­rer in­die­bu­tik­ker plas­sert i det som en gang var stuer. Små smug le­der deg til sol­rike ute­plas­ser hvor det er etab­lert små, in­ti­me ka­fe­er. Et slikt sted er Sil­ve­st­re Bistró, hvor kok­ke­ne hen­ter rå­va­rer i det chi­lens­ke inn­lan­det og la­ger ret­ter som sur­syl­tet sjø­as­par­ges og ce­viche av ra­bar­bra. I den størs­te handle­ga­ten, Esta­ción Ita­lia, ser­ve­rer Xoco Por Ti et ut­valg av sør­ame­ri­kansk sjo­ko­la­de, sor­tert etter opp­rin­nel­se og ser­vert varm el­ler fros­sen i form av is­krem. Her fin­nes bou­ti­quer som sel­ger hånd­syd­de skinn­sko, tre­le­ker, ero­tis­ke ro­ma­ner og farge­rike teksti­ler, i til­legg til vin og oli­ven­olje fra An­des. Bar­rio Ita­lias unge en­tre­pre­nø­rer tren­ger så visst ikke å hen­te in­spi­ra­sjon uten­for Chi­les lande­gren­ser.

En sta­tue av jom­fru Ma­ria på top­pen av San Cristó­bal-åsen. In­ne i sok­ke­len er det et lite ka­pell. Venst­re: Tau­ba­nen klat­rer høyt over San­tia­gos fi­nans­dis­trikt «San­hat­tan».

Bar­rio Ita­lia har bre­de bu­le­var­der kan­tet av trær. Venst­re: En farge­rik hus­fa­sa­de. Lengst til venst­re: En mo­tor­syk­kel til salgs i an­tik­vi­tets­dis­trik­tet.

Mark Johanson, reise­skri­bent, er fra USA, men har base i San­tia­go. Han har gjort re­se­arch til Lone­ly Pla­nets guide for Chi­le og Påske­øya.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.