BE­UND­RE ARKITEKTUREN

Lonely Planet: Verdens beste storbyreiser 2018 - - Storbyferier Hong Kong - Tai O lig­ger på øya Lan­tau

OVER BAK­KEN …

Søp­pel­bå­let bren­ner i en me­tall­tøn­ne foran den shabby by­går­den. En gam­mel kvin­ne fei­er den stø­ve­te bak­ken uten­for Cle­an­ly Clea­ners. Ved siden av lig­ger en fri­sør­sa­long kalt Hair Show og en li­ten sjap­pe med ne­on­lys som an­non­se­rer for fot­mas­sa­sje. Midt på plas­sen står en tu­rist­grup­pe og tar bil­der med mo­bi­le­ne sine. De bøy­er seg ned for å fin­ne den ret­te vin­ke­len som vi­ser stør­rel­sen på byg­nin­ge­ne foran dem. Det­te er en av Hong Kongs mest fo­to­gra­fer­te byg­nin­ger, og den er ver­ken et tem­pel el­ler en re­gje­rings­byg­ning. Yick Fat ble byg­get i 1972 som en van­lig bo­lig­blokk. Med ti­den har den imid­ler­tid blitt et sym­bol på hvor­dan men­nes­ke­ne bor oppå hver­and­re i Hong Kong. Byg­nin­gen er bare én av fem kom­pak­te bo­lig­blok­ker i strø­ket. Rundt 10 000 men­nes­ker har hjem­met sitt her, for­delt på 2243 lei­lig­he­ter. Over tu­ris­te­nes ho­der hen­ger kles­vask og air­con­ditio­ne­re side om side. Så snart tu­ris­te­ne har knip­set bil­de­ne de vil ha, for­svin­ner de imid­ler­tid. Mo­nu­men­tet over det ur­ba­ne liv er igjen for­latt, og for be­boer­ne går hver­dags­li­vet sin van­te gang.

… EL­LER VED VAN­NET

Hong Kong har fått nav­net sitt etter en ang­li­fi­se­ring av det kan­to­ne­sis­ke or­det som be­tyr «vel­duf­ten­de havn». I den tra­di­sjo­nel­le fisker­lands­byen Tai O er det imid­ler­tid vans­ke­lig å fore­stil­le seg at noen vil­le be­skre­vet den som «vel­duf­ten­de». De sma­le, stil­le ga­te­ne med salgs­bo­der luk­ter in­tenst av tør­ket fisk og blek­k­sprut, fri­ter­te fiske­blæ­rer og fer­men­tert reke­pas­ta. Lands­byen lig­ger i en vik på øya Lan­tau, som be­står av man­ge fjell. Et be­søk i Tai O er som å rei­se til­ba­ke i tid, til hvor­dan Hong Kong var før ver­dens­han­de­len meld­te sin an­komst. Her har tan­ka-fol­ket bodd i år­hund­rer, og de le­ver i stor grad frem­de­les som for fle­re hund­re år siden. De enk­le blikk­hu­se­ne står på på­ler halv­veis ut i van­net, og fiske­bå­te­ne lig­ger for­tøyd uten­for hu­se­ne, som bi­ler i opp­kjør­se­len. De er de enes­te mo­to­ri­ser­te far­tøy­ene i mils om­krets, for de tran­ge ga­te­ne har bare plass til syk­ler og rulle­sto­ler. Nå har de fles­te fisker­ne pen­sjo­nert seg, i lik­het med 77-åri­ge herr Fung. Ha slut­tet for 30 år siden, etter opp­ford­ring fra sine tre søn­ner og to døt­re. «Å være fisker er et hardt yrke», sier han. ‘«Da jeg var ung, var fisket godt, og vi kun­ne sel­ge fis­ken til det ki­ne­sis­ke fast­lan­det. Etter en stund ble fangs­ten sta­dig mind­re, og bar­na mi­ne ba meg om å slut­te.» Nå job­ber bar­na hans i byg­nings­bran­sjen in­ne i byen. Men i hel­ge­ne kom­mer de hjem på be­søk for å nyte det enk­le li­vet, langt unna den kal­de, enor­me be­tong­jun­ge­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.