TA EN SKÅL

Lonely Planet: Verdens beste storbyreiser 2018 - - Storbyferier Hong Kong -

I HØYDEN …

I en by full av høy­hus er det høy­es­te av dem alle In­ter­na­tio­nal Com­mer­ce Cent­re i West Kow­loon. På top­pen av sky­skra­pe­ren lig­ger ba­ren Ozone, som med sine 490 me­ter over bak­ken sies å være ver­dens høy­es­te. Det er fak­tisk så høyt at ut­sik­ten til byen langt der nede of­te er skjult av et del­vis sky­dek­ke, som gjør at by­bil­det på uvir­ke­lig vis kom­mer og går. Ba­rens sig­na­turcock­tail, HK Sky­line, er de­sig­net som en hyl­lest til de luf­ti­ge om­gi­vel­se­ne. Den ser­ve­res inni en røyk­lagt glass­be­hol­der, og den søte grape­frukt­kom­po­si­sjo­nen er top­pet med sjam­panje­skum. Drin­ken inne­hol­der rom fra et gua­te­ma­lansk de­stil­le­ri som lig­ger 2300 me­ter over ha­vet. Pas­sen­de nok er også prisen sky­høy; drin­ken kos­ter 350 kroner. Den er ri­kin­ge­nes fa­vo­ritt – de som plei­er å sam­les her, midt blant tu­ris­te­ne, etter endt ar­beids­dag. Her får pen­ge­ne de­res bein å gå på mens de kan sit­te og be­und­re den trav­le byen un­der seg.

Ozone bar lig­ger på Ritz-carl­ton Hotel (ritz­carl­ton.com)

… EL­LER PÅ GATEPLAN

Wan Chai er en hek­tisk by­del rett øst for Hong Kong sen­trum. Her fin­ner du et yren­de liv med kon­to­rer og bu­tik­ker. Men går du inn på spise­ste­det Tai Lung Fung, glem­mer du imid­ler­tid alt ståk. Det re­troin­spi­rer­te in­te­ri­ø­ret min­ner om Hong Kong slik det ble fram­stilt i kult­fil­men fra 1960, « The World Of Su­zie Wong». Lam­pe­ne er for­met som ki­ne­sis­ke lan­ter­ner, og ho­det på en dra­ge­lik­nen­de qi­lin vok­ter over oss fra veg­gen. Me­ny­en lik­ner gam­le avi­ser, og mu­sik­ken er ho­ved­sa­ke­lig fra 80-tal­let, med kan­to­ne­sis­ke synt­h­pop­stjer­ner som Alan Tam og lå­ten « Lo­ve Trap» . Sist­nevn­te ser ut til å bi­dra til at stam­gjes­te­ne lo­jalt mø­ter opp for jevn­lig på­fyll med slad­der og cock­tai­ler. Ste­det ei­es av ven­ne­ne La­vi­na Smith og Sam Le­ung, hvis ja­ko­pa­pe­gøye trip­per på ba­ren og le­ker med kat­ten. Sig­na­turdrin­ken de­res he­ter Plum Clas­sic (bil­det over, høy­re) og er la­get med plomme­vin fra en lo­kal dame. «Hver sesong får hun fris­ke plom­mer fra New Ter­ri­to­ries, så hele drin­ken er pro­du­sert i Hong Kong», for­kla­rer La­vi­na. «Vi kjø­per kun rundt 100 li­ter hvert år, så det er be­gren­set hvor man­ge cock­tai­ler vi kan sel­ge hver sesong.»

Tai Lung Fung lig­ger på 5–9 Hing Wan St, Wan Chai

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.