KAST LOSS

Lonely Planet: Verdens beste storbyreiser 2018 - - Storbyferier Hong Kong -

MED STIL …

Det er midt på da­gen da djun­ken leg­ger ut fra kai­en i Tsim Sha Tsui på sin førs­te run­de i Vic­to­ria Har­bour. Bå­ten på 92 fot er byg­get i tre. De blå og hvi­te vim­ple­ne blaf­rer i vin­den – de er de­ko­rert med dra­ger i Ming-stil, som får dem til å min­ne om fint porselen. Her ute på van­net er blaf­rin­gen den enes­te ly­den som hø­res, bort­sett fra litt ro­lig salsa­mu­sikk som strøm­mer opp fra un­der dekk. Sjø­luf­ten er salt og frisk, og bå­tens ut­se­en­de er fra en an­nen tid. I over 1800 år har djun­ker blitt brukt til alt fra trans­port til bo­lig, men den­ne bå­ten sei­ler bare rundt i hav­nen, stop­per her og der mens den glir for­bi cruise­skip og små fiske­bå­ter. Den gir folk mu­lig­het til å se byen slik man­ge rei­sen­de først så den en gang i ti­den: fra sjø­en.

… EL­LER MED PENDLERNE

Det er sent på etter­mid­da­gen idet Star Fer­ry leg­ger fra kai for å krys­se Vic­to­ria Har­bour nok en gang. Pas­sa­sje­re­ne er et tverr­snitt av Hong Kong: unge og gam­le, fast­bo­en­de og tu­ris­ter, pend­le­re og fa­mi­li­er. Små barn hol­der seg fast i se­te­ne med spen­te blikk. Litt len­ger borte står menn i dress med ne­sen i mo­bi­len mens pen­sjo­nis­te­ne sit­ter og slum­rer. Hver dag rei­ser over 55 000 pas­sa­sje­rer fram og til­ba­ke mel­lom Kow­loon og Hong Kong-øya – det er 20 mil­lio­ner tu­rer hvert år. Bå­te­ne er like pre­si­se som T-ba­nen og svært ri­me­li­ge. I 1880-åre­ne var bå­te­ne dre­vet av damp. I dag dri­ves fer­gen av die­sele­lek­tris­ke mo­to­rer, og pas­sa­sje­re­ne av­kjø­les av et høyst nød­ven­dig klima­an­legg. Etter fem mi­nut­ter er fer­gen fram­me, og den bro­ke­te for­sam­lin­gen be­ve­ger seg på land, før en ny hor­de går om bord.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.