TA EN MATBIT

Lonely Planet: Verdens beste storbyreiser 2018 - - Storbyferier Hong Kong -

AV NOE TRENDY …

Det er lør­dags­kveld, og gjes­te­ne i Litt­le Bao sit­ter på bar­krak­ker ved dis­ken og ser på at kok­ken til­be­re­der ma­ten de­res. Res­tau­ran­ten har åpent kjøk­ken, og når ma­ten blir til­be­redt rett foran gjes­te­ne, må de pent ven­te, og der­med pi­nes av de lif­li­ge duf­t­e­ne av stekt Szechuan-kyl­ling. Pi­nen er hel­dig­vis kort­va­rig. Det­te er Hong Kongs uni­ke svar på fast food og den be­røm­te kok­ken May Chows glim­ren­de idé. Hun er an­sett som en av de bes­te kjøk­ken­sje­fe­ne i Asia. «Det er en blan­ding av ame­ri­kansk og ki­ne­sisk», for­kla­rer sous­sje­fen hen­nes, Sam Ng. «Vi bru­ker all­tid kan­to­ne­sis­ke mat­ret­ter som grunn­idé, og så la­ger vi en spen­nen­de vri på den.» Sig­na­tur­ret­ten de­res er bao, som også res­tau­ran­ten er opp­kalt etter. Det er kan­to­ne­sis­ke, dam­pe­de bol­ler som ser­ve­res som ham­bur­ge­re, men er fylt med inn­mat av kyl­ling el­ler svin. Kok­ke­ne ble over­ras­ket over at is­krem-bao gjor­de så stor suk­sess. Det er små, fri­ter­te bol­ler fylt med is­krem av grønn te el­ler ka­ra­mell. «Vi trod­de ald­ri at is­krem-bao skul­le bli så po­pu­lært, men det tok helt av», sier Sam. «Folk sto i kø i to ti­mer for å få tak i is­kre­men. Folk i Hong Kong er helt vil­le etter søt­sa­ker, de har all­tid en eks­tra des­sert­mage.»

… EL­LER TRA­DI­SJO­NELT

Joy Hing er en tra­di­sjo­nell, li­ten mat­sjap­pe i en el­lers støy­en­de for­ret­nings­gate i Wan Chai. Her gjør de det på gam­le­må­ten. Den ble grunn­lagt rundt 1900, mot slut­ten av Qing-dy­nas­ti­et, og spe­sia­li­te­ten er char siu – kan­to­ne­sisk grill­mat. Duf­ten av gril­let kjøtt lok­ker forbi­pas­se­ren­de inn fra ga­ten. I vin­du­et hen­ger gril­le­de gjess og en­der etter hal­sen, og en hel gris hen­ger med ho­det ned fra en krok. Bak den ar­bei­der kok­ken me­to­disk med kjøtt­øk­sen – kutte­ly­de­ne blan­der seg med su­set fra stam­gjes­te­ne som har søkt til­flukt fra he­ten uten­for. Kok­ken leg­ger opp en haug med kjøtt på en plast­tal­ler­ken. Kjøtt med ris el­ler nud­ler til, pluss en kopp te med melk, kos­ter rundt 30 kroner. Den slags mat til den slags pris gjør at stam­kun­de­ne blir man­ge og tro­fas­te. To gan­ger om da­gen, når kon­to­re­ne slip­per ar­bei­der­ne fri, går køen rundt kvar­ta­let. En mann for­tel­ler at han har spist her i over 40 år. Foran ham ven­ter en tal­ler­ken med gril­let and og nud­ler, slik det har blitt til­be­redt i 100 år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.