I KULISSENE

Lonely Planet: Verdens beste storbyreiser 2018 - - Storbyferier Hong Kong -

En dag mens fo­to­graf Adrienne og jeg rus­let gjen­nom Wan Chai-strø­ket fra en foto­jobb, opp­da­get vi fire–fem bo­der med et ban­ner over, der det sto «Slå en kjelt­ring». Det var førs­te gang vi opp­lev­de den­ne mer­ke­li­ge skik­ken, der man for en fem­ti­lapp kan få en svarte­kunst­ner til å for­ban­ne din valg­te «kjelt­ring». Det fore­går ved at man slår på et bil­de av dem og set­ter fyr på det etter­på. Etter all mis­nøy­en med Hong Kongs myn­dig­he­ter har prak­si­sen blitt sta­dig mer po­pu­lær. Noen da­ger se­ne­re kom jeg til­ba­ke med et bil­de av min egen po­li­tis­ke kjelt­ring. Bri­tisk po­li­tikk bæ­rer ty­de­lig preg av den­ne for­ban­nel­sen. Kevin E.G. Perry

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.