FRA MONTPARNASSE GRAV­LUND TIL LA BUTTE AUX CAILLES

HEM­ME­LIG RUSLE­TUR: 3 KILO­ME­TER

Lonely Planet: Verdens beste storbyreiser 2018 - - Storbyferier Paris -

DET ER GRÅLYSNING OG helt stil­le på sti­ene i Montparnasse grav­lund. Den lig­ger i 14. ar­ron­dis­se­ment, på venst­re bredd, fjernt fra pend­ler­nes mor­gen­stress. Jeg kom­mer for å ære fla­nø­re­nes skyts­en­gel, Char­les Bau­de­lai­re – 1800-tal­lets vand­ren­de poet, og den førs­te som for­ed­let fla­ne­rin­gens kunst. Jeg har lest at før Bau­de­lai­re had­de or­det en ne­ga­tiv be­tyd­ning og ble as­so­si­ert med lat­skap og dag­dri­ve­ri. For Bau­de­lai­re var fla­nø­ren en som sto uten­for og fikk en helt spe­si­ell for­stå­el­se for byen og men­nes­ke­ne i den. «Meng­den er hans do­me­ne, som luf­ten er fug­lens, som van­net er fiskens. Hans li­den­skap og hans fag, det er å for­ene seg med meng­den. For den full­end­te fla­nør, for den li­den­ska­pe­li­ge be­trak­ter er det en umå­te­lig ny­tel­se å slå seg ned i tal­let, i det bøl­gen­de, i be­ve­gel­sen, i det flyk­ti­ge og uen­de­li­ge.»

På grav­støt­ten hans har noen plas­sert et knall­rødt kysse­mer­ke, og på gra­ven lig­ger en ut­ga­ve av Bau­de­lai­res siste dikt­sam­ling, Le Sple­en de Pa­ris, på kore­ansk.

Bau­de­lai­re var også en ra­di­ka­ler og sterkt en­ga­sjert i de fat­ti­ges kår. Noen få ga­ter unna lig­ger Saint-vin­cent de Paul, et tid­li­ge­re syke­hus som nå hu­ser et so­si­alt eks­pe­ri­ment den gam­le fla­nø­ren vil­le ha likt. Etter at syke­hu­set ble lagt ned i 2011, har det fått nytt navn, Les Grands Voi­sins, og er nå kun­sta­te­li­er, møte­plass for krea­ti­ve og her­ber­ge for hjem­løse. Her er det også bar, res­tau­rant og hage.

Kunst­ner Guy Gr­em­ber job­ber i ate­lie­ret sitt, der han hol­der kurs og også til­byr prak­sis til de 400 be­boer­ne på ste­det. Han me­ner at fla­ne­rin­gen er for­ank­ret i fransk­men­ne­nes kjær­lig­het til det ur­ba­ne land­ska­pet. «Man­ge fransk­menn, og sær­lig pa­ri­se­re, set­ter sin ære i å kjen­ne byen sin. De ut­veks­ler info med hver­and­re, ‘vet du om den gata?’, lik­som.»

Fra Les Grands Voi­sins er det en halv­ti­mes spa­ser­tur til det 13. ar­ron­dis­se­ment og Place d’ita­lie. Her har jeg av­talt å møte noen som kan vise meg strø­kets gjem­te kri­ker og kro­ker.

Lau­rent Fou­quet ven­ter på meg i trap­pen uten­for råd­hu­set. Han var graf­fi­ti­kunst­ner før han star­tet Fresh Stre­et Art Tour. Han ser på by­vand­rings­virk­som­he­ten sin som en un­der­fun­dig måte å om­ven­de trav­le fot­gjen­ge­re til fla­nø­rer på. «Folk går med blik­ket ned i mo­bi­len», sier han med et opp­gitt sukk.

Det 13. ar­ron­dis­se­ment er mest kjent for sin uper­son­lig­het og sine enor­me sky­skra­pe­re, men på Lau­rents by­vand­ring får vi se hvor­dan gate­kunst­ner­ne har for­skjøn­net om­rå­det. Noen av kunst­ver­ke­ne er så små at bare en fla­nør kan leg­ge mer­ke til dem. På lykte­stol­pe­ne er det små, strik­ke­de be­hol­de­re til bloms­ter, bil­der av be­bo­ere er fes­tet til vegg­fli­se­ne, en av­støp­ning av en kunst­ners bryst. Vi får også se stør­re og am­bi­siø­se verk: Et mur­ma­le­ri er en vit­tig kom­men­tar til ho­mo­filt ek­te­skap, hvor Tin­tin og Cap­tain Had­dock er kledd som brud­gom og brud­gom.

Da vi er fram­me ved La Butte au Cailles, en by­del på en høy­de, har det be­gynt å skum­re i Ly­se­nes by. Jeg kjen­ner at jeg er i har­mo­ni med om­gi­vel­se­ne, og jeg får en ro og for­stå­el­se for Lau­rents enk­le til­nær­ming til fla­nø­rens livs­an­sku­el­se. «Vær nys­gjer­rig», sier han til meg før han går, «åpne øyne­ne og se hva som er rundt deg.»

200 ar­ter mark­bloms­ter vokser vilt på Pe­ti­te Cein­tu­re, en ned­lagt jern­bane­lin­je som går rundt Pa­ris, in­nen­for Bou­le­vards des Ma­réchaux. Lin­jen ble lagt ned i 1934, og siden den tid har bloms­te­ne tatt over. o Nå kan by­ens fot­tu­ris­ter f ut­fors­ke den d i tre åpne de­ler, og o be­und­re fro­dig blad­verk ispedd et og o an­net farge­rikt graf­fi­ti­kunst­verk på mu­re­ne.

Mar­cel The­rouxer for­fat­ter. Han har til­brakt man­ge år i Pa­ris for å dri­ve re­se­arch til sin ny­es­te ro­man, fra 2017. The Secret Books,

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.