1. De­troit

I Mo­towns føde­by kan du opp­le­ve en rik mu­sikk­arv som har gjort et gle­de­lig og so­lid come­back etter de øko­no­mis­ke ned­gangs­ti­de­ne som len­ge pre­get byen.

Lonely Planet: Verdens beste storbyreiser 2018 - - Storbyferier Langs Innsjøene -

KLOK­KA ER 11 EN ons­dags for­mid­dag, og i et rom står frem­me­de tett i tett og syn­ger av full hals. «My girl», syn­ger de, «Tal­king ’bout my girl …»

Det er siste stopp på den gui­de­de run­den på Mo­town Mu­se­um. Den ka­ris­ma­tis­ke guid­en Jor­dan Lyons le­der an i all­san­gen av The Temp­ta­tions’ « My Girl» i stu­dio­et der den ble spilt inn. Veg­ge­ne er dek­ket av en rek­ke knot­ter, må­le­re og knap­per i als­kens fa­son­ger, og ka­bel­kvei­ler hen­ger på kro­ker. I til­legg er rom­met fylt med et ar­se­nal av for­ster­ke­re og in­stru­men­ter, der­iblant et Stein­way-fly­gel. Luf­ten er en smu­le in­ne­stengt, og ly­den er dem­pet.

Mu­se­et lig­ger i de opp­rin­ne­li­ge lo­ka­le­ne til plate­sel­ska­pet Mo­town, som opp­rin­ne­lig var to små bo­lig­hus. Sel­ska­pets umis­kjen­ne­li­ge sound ut­vik­let seg til å bli et av de mest be­tyd­nings­ful­le bi­dra­ge­ne til mu­sik­ken i det 20. år­hund­ret. Det skul­le også pre­ge hele De­troit. Sel­ska­pet ble dan­net i 1959 av låt­skri­ve­ren og en­tre­pre­nø­ren Ber­ry Gor­dy. Nav­net hen­spil­ler på De­troits sta­tus som USAS størs­te bil­fab­rikk­by den gang. Gor­dy ar­bei­det ved sam­le­bån­det på en av fab­rik­ke­ne da han plut­se­lig fikk en lys idé: Hva med å lage mu­sikk på sam­me måte, ved å ta inn be­ga­vet ung­dom fra om­rå­det og for­vand­le dem til stjer­ner. Han la opp en ri­gid plan for ar­tist­ut­vik­ling og åp­net et stu­dio, kalt Hits­vil­le, i ga­ra­sjen til det lil­le hu­set. Her kun­ne ar­tis­ter og pro­du­sen­ter gjø­re opp­tak døg­net rundt.

Re­sul­ta­tet er le­gen­da­risk: Et mu­si­kalsk im­pe­ri­um som pro­du­ser­te over 180 første­plas­ser på hit­lis­te­ne og ga ver­den noen av de kjæ­res­te san­ge­ne og størs­te stjer­ne­ne vi har – som Jack­son 5, Ste­vie Won­der, Dia­na Ross og Mar­vin Gaye. Og i en tid der bor­ger­ret­tig­hets­be­ve­gel­sen var på sitt ster­kes­te, rev Mo­town ned rase­mes­si­ge stengs­ler. «Det brak­te ame­ri­ka­ner­ne nær­me­re hver­and­re i en tid da gren­ser ble truk­ket i san­den», sier Jor­dan, idet de be­sø­ken­de over­øser ham med takk­nem­lig­het og øns­ker om sel­fi­er før de mot­vil­lig for­la­ter rom­met. Som pro­du­sent og san­ger er han flas­ket opp på Mo­town-mu­sikk, og li­den­ska­pen hans er smit­ten­de.

«Den gir gjen­klang selv i dag, ikke bare for­di det var rå­bra mu­sikk, men for­di den had­de et vik­tig bud­skap. Den hand­let om kjær­lig­het, venn­skap og smer­te – evig tid­løse te­ma­er.»

Mo­town Mu­se­um ver­ner om­hyg­ge­lig om en bit av 60-tal­lets De­troit – fra gam­le lyd­bånd til si­ga­rett­auto­ma­ten. På ut­si­den har imid­ler­tid mye end­ret seg. Da bil­in­du­stri­en svik­tet, be­gyn­te en ned­tur som kul­mi­ner­te med by­ens kon­kurs i 2013. Men i de se­ne­re åre­ne har De­troit opp­levd en re­nes­san­se, med nye res­tau­ran­ter, ho­tel­ler og virk­som­he­ter. Kunst­ne­re fris­ker opp by­bil­det med gate­kunst, og trik­ken har be­gynt å gå igjen.

Mu­sik­ken i De­troit var ald­ri død – det­te er tech­no­ens, hip­ho­pens, Ma­don­nas og Emi­nems vug­ge. Og i dag fin­nes kuns­ten over­alt. Her er gate­kunst­ne­re og gal­le­ri­er; kon­sert­ste­de­ne Fox og Fis­her er re­no­vert i Art De­co-stil, og nye sce­ner åp­ner sta­dig.

I en ned­lagt Je­ep-fab­rikk fin­ner du mu­sikk­bu­tik­ken, plate­sel­ska­pet og vi­nyl­pro­du­sen­ten Third Man Records. Den ble etab­lert av Jack Whi­te, kjent fra The Whi­te Stri­pes. In­te­ri­ø­ret i gult og svart er ram­me for meng­der av pla­ter, in­stru­men­ter og ku­rio­sa. Her er også en sce­ne for lo­ka­le og tur­ne­ren­de band. Bak en glass­vegg er per­so­na­let i gang med å hånd­pres­se vi­nyl­pla­ter. De sat­ser på De­troits unge og lo­ven­de mu­sikk­ta­len­ter, og gir ut Mo­towns tid­li­ge sla­ge­re.

Den­ne tra­di­sjons­rike virk­som­he­ten er noe Den­nis Cof­fey li­ker godt. Han er gi­ta­rist i ban­det Funk Brot­hers, som har spilt på de fles­te Mo­town-lå­te­ne. Nå står han på sce­nen på Northern Lights Lounge. Fing­re­ne hans dan­ser over gripe­bret­tet mens pub­li­kum jub­ler og klap­per. «De­troit har en fan­tas­tisk arv – mu­sikk lig­ger i by­ens DNA», sier Den­nis i en pau­se mel­lom set­te­ne. Han gleder seg til å se hva som skjer i fram­ti­den. «De­troit er i ferd med å ta helt av nå.»

Kjør 40 mil nord­vest­over gjen­nom Michi­gan (ca. fire ti­mer). Da kom­mer du til Tra­ver­se City, be­lig­gen­de på øst­si­den av Michi­gan­sjø­en.

På ta­ket til par­ke­rings­hu­set Z. Hver av de 27 eta­sje­ne er ut­smyk­ket med kunst fra en gate­kunst­ner. Høy­re En gutt spil­ler gi­tar på Third Man Records.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.