3. Lu­ding­ton Sta­te Park

Fra ro­li­ge far­vann til tårn­høye sand­dy­ner og et rikt dyre­liv – den fre­de­de na­tur­par­ken i Lu­ding­ton byr på stor­slag­ne fri­lufts­opp­le­vel­ser.

Lonely Planet: Verdens beste storbyreiser 2018 - - Storbyferier Langs Innsjøene -

AND­RE AME­RI­KANS­KE del­sta­ter har kan­skje svuls­ti­ge mot­to­er om fel­les­skap og styr­ke. Michi­gan, på sin side, yt­rer sim­pelt­hen et en­kelt øns­ke: «Hvis du leter etter en be­ha­ge­lig halv­øy, se deg rundt.» Det er ikke vans­ke­lig å for­stå at Michi­gans inn­byg­ge­re er opp­tatt av be­lig­gen­he­ten: Her lig­ger fire av de fem Great La­kes, og med 11 000 små inn­sjø­er i til­legg er del­sta­ten et vann­pa­ra­dis som om som­mer­en til­trek­ker seg tu­ris­ter fra fjern og nær. Et av de mest po­pu­læ­re reise­må­le­ne er Lu­ding­ton Sta­te Park med over 20 000 kvad­rat­kilo­me­ter med våt­mark, skog og sand­ban­ker langs La­ke Michi­gan.

«I det­te om­rå­det er det man­ge mu­lig­he­ter for å opp­le­ve na­tu­ren», sier park­sjef Jim Gal­lie mens han ma­nøv­re­rer ka­jak­ken på den sma­le inn­sjø­en Lost La­ke. Åren hans glir mel­lom vann­lil­jer og sto­re, gule knop­per ful­le av glit­ren­de vann­drå­per. Jim had­de egent­lig be­stemt seg for å bli hydro­log, helt til han en som­mer ble hek­ta på fri­lufts­liv. Som stu­dent fikk han øyne­ne opp for fjell­tu­rer og pad­ling.

«Det fø­les så godt å pad­le», sier Jim, mens han fly­ter bort­over van­net, flan­kert av sand­ban­ker og sko­gen av rø­deik. Den oran­sje ka­jak­ken spei­les i van­net. «Her ute fø­ler du deg nes­ten vekt­løs.» Over oss sve­ver blå øyen­stik­ke­re, og vi kjen­ner en svak lukt av bål fra et leir­sted like ved. I det øye­blik­ket inn­sjø­en ut­vi­der seg til den sto­re Ham­lin La­ke, blir sol­ly­set til et stjerne­tep­pe på van­net. Na­tur­par­ken har en rik fau­na, med både rå­dyr, pinn­svin, heg­re og ørn. Jim set­ter pris på hvor nært man kom­mer vill­mar­ken i ka­jakk. «Du kom­mer nær­me­re inn på dyre­li­vet», sier han, idet han pas­se­rer en øy med trær der et par sit­ter med en knit­ren­de ra­dio. Ka­jak­ke­ne de­res er truk­ket opp på stei­ne­ne. «Du får se om­gi­vel­se­ne i et an­net per­spek­tiv.»

Det er ikke bare vil­le dyr som hol­der til i na­tur­par­ken. På fy­ret Big Sab­le Point bor det også fri­vil­li­ge. Fyr­tår­net ra­ger over banksfuru­ene ved bred­den av Michi­gan­sjø­en. På bak­si­den av de sto­re sand­dy­ne­ne skju­les en rik flo­ra av halm­gress, erte­bloms­ter og den lo­ka­le, gule og bus­ke­te «puccoon»-bloms­ten. Fyr­tår­net ble byg­get for 150 år siden og vis­te den gang vei for skip som frak­tet tøm­mer på den lune­ful­le inn­sjø­en. I dag bor de fri­vil­li­ge fyr­vok­ter­ne her i to uker om gan­gen, og opp­ga­ve­ne er noe enk­le­re, som å be­tje­ne be­søks­sen­te­ret og gave­bu­tik­ken.

Tim Hea­ton, en tri­ve­lig pro­fes­sor fra Ohio, har sam­men med ko­na Martha job­bet som fri­vil­lig ved fy­ret de siste tre åre­ne. «Det er som en fe­rie ved ha­vet, bort­sett fra at det mang­ler salt og hai­er», sier han og hil­ser på en mor og dat­ter som and­pus­tent for­se­rer de siste av tår­nets 130 trappe­trinn. «Du kom­mer vekk fra hver­dags­li­vets kjas og mas, rett og slett. Her kan du kik­ke ut av vin­du­et og se bøl­ge­ne slå mot stran­den, en ørn som flyr for­bi, el­ler en storm som byg­ger seg opp i det fjer­ne. Det er vak­kert.» Han stop­per opp og ser ut­over. Langt der nede er men­nes­ke­ne som små fi­gu­rer som rus­ler langs stran­den, og bøl­ge­ne slår svakt mot strand­kan­ten. Vin­den tar tak i sol­hat­ten hans og la­ger en plyst­ren­de lyd som blan­der seg med det lave su­set fra inn­sjø­en. «Hvis det­te er en jobb, vil jeg gjø­re den hver dag.»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.