Os­ti­en­se

Best på: gate­kunst og in­du­stri­ell stolt­het

Lonely Planet: Verdens beste storbyreiser 2018 - - Storbyferier Roma -

Os­ti­en­se lig­ger sør for Testac­cio og var en gang i ti­den Ro­mas havn. Nå er skips­in­du­stri­en en saga blott, og gate­kunst­ne­re i ver­dens­klas­sen har de­ko­rert de grå fla­te­ne med over 30 sto­re, farge­spra­ken­de kunst­verk.

Via del Por­to Flu­via­le er et ned­lagt mi­li­tær­la­ger. Hele fa­sa­den er fan­tas­tisk de­ko­rert med an­sik­ter i alle regn­bu­ens far­ger, der byg­nin­gens dø­rer og vin­du­er er for­vand­let til øyne og munn. Gate­kunst­ne­ren Blu går for å være en av de bes­te i sitt fag. Da han mal­te det­te ver­ket, var hen­sik­ten hans å gi noen et håp. «Det var rundt 100 fa­mi­li­er som ok­ku­per­te byg­nin­gen, og de had­de fått ord­re om ut­kas­tel­se slik at hu­set kun­ne jev­nes med jor­den og er­stat­tes av dyre lei­lig­hets­kom­plek­ser», sier Ro­ber­ta Pa­pa­leo, en­ga­sjert by­vand­rings­guide for Rovescio (rovescio.org), en or­ga­ni­sa­sjon som ak­tivt støt­ter gate­kunst. «Da Blu hør­te om det­te, be­stem­te han seg for å gjø­re byg­nin­gen for vak­ker til å kun­ne ri­ves.»

Det mang­ler ikke gate­kunst i Ro­ma, men den in­du­stri­el­le for­ti­den i Os­ti­en­se gir gate­kuns­ten et eks­tra spen­nen­de bak­tep­pe. Som for ek­sem­pel på Via dei Ma­gazzi­ni Ge­ne­ra­li, der skje­let­te­ne av ut­ran­ger­te gass­tan­ker ru­ver bak to mot­stå­en­de mur­ma­le­ri­er. Det ene er av J.B. Rock, der han i al­fa­be­tisk rekke­føl­ge har por­tret­tert de, stort sett be­røm­te, per­sone­ne som har på­vir­ket ham; det and­re er Sten & Lex’ sjab­lon­ger­te por­tret­ter av strø­kets hver­dags­men­nes­ker. «De to ma­le­ri­ene er i dia­log med hver­and­re», sier Pa­pa­leo. «Og de vi­ser oss hvor­dan krea­ti­vi­tet kan for­and­re et by­om­rå­de.»

Kom­bi­na­sjo­nen av kunst og in­du­stri tas til nye høy­der i Cen­tra­le Mon­te­mar­ti­ni (cen­trale­mon­te­mar­ti­ni.org). Her fram­he­ves spen­nin­gen mel­lom in­du­stri og kunst. Gra­siø­se sta­tu­er og fri­ser er plas­sert side om side med ut­ran­ger­te ma­ski­ner i det som en gang på 1800-tal­let var en kraft­sta­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.