VERDT Å VITE

Lonely Planet: Verdens beste storbyreiser 2018 - - Storbyferier Roma -

REI­SEN DIT

Nor­we­gi­an flyr di­rek­te til Ro­ma fra Gar­der­moen (fra 3700 kr; mo­mon­do.no). Fly­ti­den er ca. tre ti­mer. Fly­et lan­der på den in­ter­na­sjo­na­le fly­plas­sen, Le­onar­do da Vin­ci (Fium­ici­no), 3,2 mil fra sen­trum. Merk at bil­li­ge­re fly­rei­ser har mel­lom­lan­ding som kan kre­ve over­nat­ting og lan­der på mer pe­ri­fe­re fly­plas­ser godt uten­for Ro­ma.

Å REI­SE RUNDT

Nett­ver­ket av of­fent­lig trans­port in­ne­bæ­rer både buss, trikk og T-ba­ne, og bil­let­te­ne er gyl­di­ge på alle ty­pe­ne. For en helge­tur er det lurt å vel­ge et 48- el­ler 72-ti­mers kort (270/370 kr). Beg­ge gir ra­bat­ter på fle­re tu­rist­at­trak­sjo­ner og kan kjø­pes på auto­ma­ter og i kios­ker på sen­tra­le tra­fikk­nute­punk­ter.

MER IN­FOR­MA­SJON

Lone­ly Pla­nets Ro­ma Lomme­kjent er å få på norsk (181 kr). Ro­me er en mer ut­før­lig guide­bok, el­ler du kan las­te ned gra­tis­ap­pen. Det of­fi­si­el­le tu­rist­nett­ste­det er tu­ris­moro­ma.it.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.