San­tia­go

Lonely Planet: Verdens beste storbyreiser 2018 - - Storbyferier Santiago -

SLIK KOM­MER DU DIT

Du flyr let­test med Air Fran­ce via Pa­ris (su­per­sa­ver.no, pris va­rie­rer), el­lers må du fin­ne deg i mer enn ett fly­byt­te. Fly­plas­sen lig­ger ca. 20 mi­nut­ter med taxi fra sen­trum av San­tia­go (ca. 300 kr). Al­ter­na­tivt kan du ta Cen­tro­pu­er­to-bus­sen til Los Hé­roes-sta­sjo­nen (ca. 30 kr; cen­tro­pu­er­to.cl).

KOM DEG RUNDT

San­tia­go har det størs­te og mest om­fat­ten­de me­tro­sys­te­met i Sør-ame­ri­ka (me­tro.cl). Uten­om det hek­tis­ke kvelds­rush­et mel­lom klok­ka 18 og 20, er det­te den mest ef­fek­ti­ve må­ten å ta seg rundt i byen på. Du kan kjø­pe Bip!-kort på alle bil­lett­kon­to­rer og fyl­le på med pe­sos. Sam­me kor­tet vir­ker på alle de of­fent­li­ge bus­se­ne i San­tia­go.

HER KAN DU BO

Bellavis­ta Ho­me var en gang et kun­sta­te­li­er. I dag har det fire hvit­kal­ke­de rom opp­kalt etter be­røm­te kunst­ne­re. Det lig­ger i det bo­hem­ak­ti­ge nabo­la­get Bellavis­ta ved fo­ten av San Cristó­bal-åsen. Rom­me­ne har farge­rike senge­tep­per, flis­lag­te gulv og veg­ger som er pry­det med livs­gla­de, mo­der­ne kunst­verk. (bellavista­home.cl).

Mai­son Ita­lia lig­ger i en rød tegl­steins­byg­ning i by­de­len Bar­rio Ita­lia, og er et de­sign­ho­tell byg­get rundt et vak­kert gårds­rom. Rom­me­ne har rå be­tong­veg­ger og pri­va­te ter­ras­ser med fro­dig, grønn be­plant­ning. Sørg for tid til å be­sø­ke ho­tel­lets tak­bar, som har spe­sia­li­sert seg på cock­tai­ler (mai­son-ita­lia.com).

Midt blant San­tia­gos prakt­ga­ter i det his­to­ris­ke nabo­la­get El Cen­tro lig­ger Hotel Mag­no­lia. Det er et vak­kert etab­lis­se­ment i et her­skaps­hus fra 1920-tal­let. Rom­me­ne er roms­li­ge med lyst tre­verk, ori­gi­na­le bly­glass­vin­du­er og chi­lens­ke de­sign­mo­ti­ver som f.eks. vegg­sjab­lon­ger av kon­do­rer i flukt. (ho­tel­mag­no­lia.cl).

VERDT Å VITE MER IN­FOR­MA­SJON Se Lone­ly Pla­nets guide for Chi­le og Påske­øya el­ler be­søk den bru­ker­venn­li­ge nett­si­den til Chi­les tu­ristråd (chi­le.tra­vel/en). PÅ KAR­TET Ce­men­te­rio Ge­ne­ral Cer­ro San Cristobál Former Na­tio­nal Con­gress Buil­ding La Casa de...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.