LON­DON FIELDS

TIL­BA­KE TIL RØT­TE­NE

Lonely Planet: Verdens beste storbyreiser 2018 - - Storbyferier Valletta - E5 Bake­house (e5bake­house.com) Finch Café (fin­ch­cafe.co.uk)

Lon­don Fields har len­ge unn­gått rampe­ly­set og latt det noe stør­re og frek­ke­re nabo­la­get Hack­ney i hjer­tet av Øst-lon­don få opp­merk­som­he­ten. Åp­nin­gen av Lon­don Over­ground-lin­jen i 2015 har end­ret på det: Lil­le, be­skjed­ne Lon­don Fields blir sta­dig mer po­pu­lært, med sine uav­hen­gi­ge ka­fe­er, grill­venn­li­ge park og det fan­tas­tis­ke grønn­sak­mar­ke­det Broad­way Mar­ket.

Da­gen gryr over Ment­mo­re Ter­race, og med den kom­mer duf­ten av sur­deig. De sto­re glass­dø­re­ne til ba­ke­ri­et e5 bake­house åp­nes, og da­gens kun­der strøm­mer inn – fa­mi­li­er, data­ner­der og dag­dri­ve­re med sine bø­ker. En hund suk­ker med ha­ken mot gul­vet un­der et bord. Buld­rin­gen fra to­ge­ne over ho­de­ne kon­kur­re­rer med sum­min­gen fra en kaffe­kvern, og bak dis­ken ut­øver ba­ker­ne en godt inn­øvd ko­reo­gra­fi fra bake­bord til ovn til høye stab­ler med fer­di­ge vel­duf­ten­de bak­verk.

Det kan se ut som et land­sens ba­ke­ri, men det­te er ikke en en­kel lands­by­bu­tikk: Team­et la­ger mel­lom 500 og 1000 brød om da­gen, og de bru­ker kun lo­ka­le, øko­lo­gis­ke in­gre­di­en­ser og for­ny­ba­re energi­kil­der. Ba­ke­ri­et ble åp­net i 2010 og har vært en drømme­jobb for grunn­leg­ge­ren Ben Mack­in­non. «Vi viss­te at vi vil­le gjø­re ting skik­ke­lig grundig. Det tok oss to år å fin­ne fram til opp­skrif­ten på Hack­ney Wild-brø­det vårt, siden det er så man­ge per­fek­sjo­nis­ter i ba­ke­ri­et. Men bra ting tar tid.»

Ved siden av er Finch Café fore­lø­pig tom for kun­der, men Munir Wa­ked gjør seg klar for lunsj­inn­rykk. Det­te er en ekte pa­le­stinsk fala­fel­sjap­pe, men pa­ne­let på veg­ge­ne og de gam­mel­dag­se lampe­skjer­me­ne min­ner mer om en strand­hyt­te. Bil­led­kunst­ne­ren Munir skaf­fet seg ate­li­er i en av hvel­vin­ge­ne her for mer enn ti år siden, og ka­fe­en star­tet som et sted der ven­ner kun­ne stik­ke inn­om og skrav­le.

Len­ger oppe i ga­ten, i en hvel­ving med syn­li­ge rør og nak­ne be­tong­gulv, lig­ger Insti­tute of Light. Det er en are­na for man­ge ty­per kunst i til­legg til bar og res­tau­rant, og er en kjær­lig hyl­lest til en før­di­gi­tal ver­den, med 35-mm-kino, vi­nyl­plate­bu­tikk og bok­han­del. «Hvel­vin­ge­ne er mo­nu­men­ta­le rom som min­ner om ro­mers­ke ka­na­ler el­ler bro­er», sier Jo Ha­gan, ar­ki­tek­ten bak pro­sjek­tet. «Det er en mek­tig arv fra den gan­gen Stor­bri­tan­nia var ver­dens­le­den­de in­nen tek­no­lo­gi.»

Noen dø­rer len­ger borte, un­der en li­ten hvel­ving på en­den av rek­ken, fjer­ner Max Bergi­us bein fra en fet ør­ret blant sum­men­de stål­ap­pa­ra­ter. Det er en ir­ri­te­ren­de opp­ga­ve – bei­na går så lett i styk­ker – men det er en del av job­ben hos Secret Smoke­house, som le­ve­rer va­rer til fle­re eks­klu­si­ve res­tau­ran­ter. For noen år siden var Max på le­ting etter ny jobb og gjen­opp­da­get da kuns­ten å røy­ke fisk, en tra­di­sjon han had­de med seg fra barn­dom­men på vest­kys­ten av Skott­land. Han byg­get et en­kelt røy­ke­ri i ha­gen sin i Step­ney – uvi­ten­de om øst­kan­tens lan­ge tra­di­sjon for røy­ke­ri­er. På 1930-tal­let var det 67 røy­ke­ri­er og fiske­hand­le­re i om­rå­det. I dag kan fisk som blir til­be­redt i det­te om­rå­det, til­de­les sta­tu­sen PGI (be­skyt­tet geo­gra­fisk opp­rin­nel­se). Det ble en uimot­ståe­lig mo­ti­va­tor for Max.

Max gjør ikke skam på kul­tur­ar­ven. Fis­ken fi­le­te­res, be­ar­bei­des og eike­røy­kes på bare to da­ger. Re­sul­ta­tet er in­tet mind­re enn fan­tas­tisk – fis­ken er fast og aro­ma­tisk uten den kje­mis­ke sma­ken masse­pro­du­ser­te pro­duk­ter lett kan få. Han vil at ting skal være enk­le. «Jeg vil bare gjø­re én ting bra, og det er å røy­ke fisk. Jeg øns­ker å byg­ge opp en be­drift på den gode, gam­mel­dag­se må­ten. Det skjer ikke i en hånd­ven­ding.»

«HVEL­VIN­GE­NE ER EN MEK­TIG INDUSTRIARV.»

MICHELINLEVERANDØR

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.