Lon­don

Lonely Planet: Verdens beste storbyreiser 2018 - - Forside - TEKST: JES­SI­CA COLE @co­ley­wo­le FOTO: ISSY CROKER @is­sycro­ker

Gam­le jern­bane­bro­er får nytt liv

Hvel­vin­ge­ne ble tid­li­ge­re mest brukt som la­ger og ga­ra­sjer, men nå skjer det en re­vo­lu­sjon: En ny ge­ne­ra­sjon pro­du­sen­ter og krea­ti­ve sje­ler har blåst nytt liv i nabo­la­ge­ne un­der skinne­gan­ge­ne. I førs­te halv­del av 1800-tal­let trans­for­mer­te in­ge­ni­ø­ren Brunel og hans sam­ti­di­ge Storbritannias land­skap med et nett­verk av jern­ba­ner, bro­er og tun­ne­ler. I Lon­don var ga­te­ne pre­get av via­duk­ter i mur som skul­le bære sto­re damp­tog. Ufor­va­ren­de fikk byen der­med også en an­nen gave. Nes­ten to hund­re år se­ne­re har jern­ba­nens ne­ga­ti­ve tom­rom – som en gang kun var åp­nin­ger mel­lom bak­ken og mur­ver­ket – gitt Lon­don en mu­lig­het til å vokse. Det er etter man­ges me­ning det ultimate opp­sir­ku­le­rings­pro­sjek­tet: fra ingenting til noe som hele ti­den ut­vik­ler seg, en arv som uten tvil er pio­ner­for­ti­den ver­dig. Dis­se por­ta­le­ne de­ler et ar­ki­tek­to­nisk DNA: en fri­gjø­ren­de fø­lel­se av luft over ho­det, veg­ger som buer opp og ned igjen uten så mye som en an­tyd­ning til hjør­ner el­ler pi­la­rer. Når lem­me­ne åp­nes, flom­mer ly­set inn. Det er in­ter­es­sant at to av Lon­dons mest ver­di­ful­le ak­ti­va – lys og rom – blir et ori­gi­nalt bi­pro­dukt fra en in­du­stri­re­vo­lu­sjon som i sin tid tru­et med å fra­ta inn­byg­ger­ne beg­ge de­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.