Langs inn­sjø­ene

Start road­tri­pen i De­troit, plate­sel­ska­pet Mo­towns hjem­by, og smak på Michi­gans vin i Tra­ver­se City, hvor land­ska­pet er dek­ket av vin­ran­ker. Opp­lev inn­sjø­ene, sand­ban­ke­ne og et fyr i Lu­ding­ton Sta­te Park. Smak på kort­reist mat og hånd­bryg­get øl i Ma­di­son,

Lonely Planet: Verdens beste storbyreiser 2018 - - Forside - TEKST SOPHIE MCGRATH FOTO AUBRIE PICK @sop­hiel­m­c­gra­th @au­brie­pick

Din nes­te road­trip: Fra De­troit til Chi­ca­go

HVOR­DAN REI­SE DIT?

KLM, SAS og Air Fran­ce flyr fra Oslo til De­troit med én mel­lom­lan­ding (fra 3300 kr t/r). Fra Oslo til Chi­ca­go flyr Tap Air Por­tu­gal og Ice­land Air med to mel­lom­lan­din­ger, som bil­ligs­te al­ter­na­tiv (fra 3690 kr en vei). Det er en bil­tur på 4,5 ti­mer fra De­troit til Chi­ca­go, så du kan også fly tur/re­tur fra ett av ste­de­ne.

HVOR­DAN REI­SE RUNDT?

For å ut­fors­ke om­rå­de­ne uten­for by­kjer­ne­ne er det helt nød­ven­dig med bil. De sto­re lei­e­bil­fir­ma­ene har kon­tor i De­troit og Chi­ca­go (fra ca. 1500 kr per uke; rental­cars.com). For å unn­gå høye par­ke­rings­av­gif­ter hen­ter du bi­len når du skal for­la­te byen. Sørg for å ha med kon­tan­ter til bom­pen­ger – fra Ma­di­son til Chi­ca­go kos­ter det ca. 65 kr. Du kan kjø­re rundt hele Michi­gan­sjø­en fra Lu­ding­ton til Ma­di­son, og så til­ba­ke til Chi­ca­go, men et kor­te­re og mye mor­som­mere al­ter­na­tiv er å ta bil­fer­gen SS Badger (97 km på fire ti­mer). Fer­gen er et fre­det, na­sjo­nalt lande­mer­ke fra 1952 og USAS siste kull­drev­ne damp­skip. Den går vest­over fra Lu­ding­ton til Ma­ni­towoc i Wis­con­sin, som er to og en halv time fra Ma­di­son (fra 986 kr inkl. bil; ss­badger.com).

HVOR LEN­GE?

Regn med et par da­ger på hvert sted – helst litt len­ger i kul­tur­spek­ke­de De­troit og Chi­ca­go. Reise­ru­ten er på ca. 97 mil, så regn med kjøre­tid og pau­ser. Tu­ren er mu­lig å gjen­nom­føre på rundt ti da­ger, men det bes­te er å ha minst to uker.

HVOR STORT BUD­SJETT?

Pri­se­ne i Midt­ves­ten er ge­ne­relt la­ve­re enn i res­ten av USA – selv i De­troit og Chi­ca­go. Du kan fint rei­se be­kvemt uten å rui­ne­re deg. Det fin­nes man­ge gra­tis tu­rist­at­trak­sjo­ner og ri­me­li­ge ka­fe­er, vei­kro­er og over­nat­tings­mu­lig­he­ter. Men Chi­ca­gos ho­tel­ler er dyre – fra 1200 for et rom, i for­hold til 660 kr i de mind­re by­ene i Michi­gan. Du må også på­reg­ne lo­kal moms på pri­se­ne, den lig­ger mel­lom 6 og 10,5 pro­sent. Ben­sin­pri­sen er på ca. 4,50 kr li­te­ren. Regn med et ben­sin­bud­sjett på ca. 1000 kr. Husk å gi tips: 10–15 pro­sent til taxi­sjå­fø­rer, 15–20 pro­sent til ser­vi­tø­rer, 2 til 5 dol­lar til ho­tell­per­so­na­let og minst en dol­lar per drink.

HVOR DU SKAL DRA?

Om­rå­det er på sitt liv­ligs­te (og var­mes­te) i juli og au­gust. Men som­mer­en va­rer fra mai til sep­tem­ber, og i rand­so­nen av den­ne se­son­gen er folke­meng­de­ne mind­re, pri­se­ne la­ve­re og væ­ret kla­re­re. Tid­lig om høs­ten får du også med deg inn­høs­tin­gen av grønn­sa­ker og vin­dru­er. Om vin­te­ren er by­ene ful­le av kul­tur­til­bud til en bil­lig pen­ge. Tem­pe­ra­tu­re­ne, der­imot, syn­ker – til gle­de for alle vin­ter­sports­ten­tu­si­as­ter.

HVEM KAN HJEL­PE?

Den­ne tu­ren er en­kel å set­te sam­men selv, men det fin­nes reise­ope­ra­tø­rer som kan hjel­pe deg. USA Spe­sia­lis­ten har fer­di­ge pak­ker (14 da­ger, ca. 13 000 kr ekskl. fly; usas­pe­sia­lis­ten.no), men kan også skred­der­sy rund­rei­sen for deg.

HVOR­DAN PLAN­LEG­GER DU?

Du kan kjø­pe Lone­ly Pla­nets Eas­tern USA- guide el­ler las­te ned ka­pit­te­let «Great La­kes» (33 kr; lo­ne­ly­pla­net. com) og de­res gra­tis Gui­des-app som inn­be­fat­ter Chi­ca­go. Øns­ker du mer in­spi­ra­sjon, kan du lese Best Trips guide (186 kr). Fle­re ide­er fin­ner du på choo­sechi­ca­go.com, vi­sitde­troit.com, tra­versecity.com, vi­sit­lu­ding­ton.com, vi­sit­ma­di­son.com og great­la­ke­susa. co.uk. Nors­ke turoperatører har også in­for­ma­sjon, for ek­sem­pel benns.no og alba­tros.no

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.