I KULISSENE

Lonely Planet: Verdens beste storbyreiser 2018 - - Storbyferier Paris -

Shake­spea­re and Com­pany på Venst­re bredd er en av ver­dens fi­nes­te bok­hand­le­re. Jeg var der for å sig­ne­re noen ek­semp­la­rer av ro­ma­nen min, The Secret Books, hvor sto­re de­ler av hand­lin­gen er lagt til Pa­ris. Ro­ma­nen er ba­sert på en sann his­to­rie om et mys­tisk evan­ge­li­um fra 1894, som skul­le be­vi­se at Je­sus var bud­dhist. For­tel­lin­gen vik­les sam­men med de po­li­tis­ke in­tri­ge­ne som fant sted i Pa­ris rundt år­hundre­skif­tet. Det­te gjor­de det eks­tra spen­nen­de å vand­re i by­ens ga­ter. Mar­cel The­roux

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.