HER KAN DU BO

Lonely Planet: Verdens beste storbyreiser 2018 - - Storbyferier Paris -

HOTEL EIFFEL BLOMET

lig­ger, som nav­net an­ty­der, et stein­kast unna Eif­fel­tår­net. Det ble byg­get på 1930-tal­let, men er ny­lig re­no­vert til­ba­ke til sin opp­rin­ne­li­ge art de­co-stil. Rom­me­ne pre­ges av en stil­ren, eks­klu­siv ele­gan­se. Det al­ler bes­te er li­ke­vel svømme­bas­sen­get og spa­et, de­ko­rert med ny­de­li­ge mo­sa­ikk­fli­ser – mer gla­mo­røst får du det ikke (rom fra 1400 kr; hote­leif­fel­blo­met.com).

HOTEL HENRIETTE

lig­ger litt bort­gjemt i en bro­steins­gate i nær­he­ten av Mouf­fe­tard-dis­trik­tet. Alle de 32 rom­me­ne har sin egen uni­ke stil, med gam­le møb­ler og mor­som nips fun­net på Pa­ris’ loppe­mar­ke­der. Ho­tel­let har et atri­um med glass­tak og en vak­ker, fro­dig bak­gård som bug­ner av fris­ke, vel­duf­ten­de bloms­ter (rom fra 980 kr inkl. fro­kost; ho­tel­hen­ri­et­te.com).

HOTEL MONT­MAR­TRE MON AMOUR

hev­der at de er «en ode til be­røm­te els­ke­re», og ro­man­tikk­te­ma­et er vir­ke­lig gjen­nom­ført i hele ho­tel­let. Kuns­ten fore­stil­ler be­røm­te par, og til fro­kost får du ser­vert hjerte­for­me­de vaf­ler. Be­lig­gen­he­ten, rett rundt hjør­net ved den vak­re Sac­re Co­eur-ka­te­dra­len, kan ikke bli stort bed­re (rom fra 980 kr; ho­tel­mon­tmar­tre­mo­na­mo­ur.com).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.