En skål for gode na­bo­er

Mat fra Norge - - LEDER - Per A. Borglund, re­dak­tør

MAT FRA NORGE tar som van­lig vårt navn på al­vor, den­ne gang ved å sjek­ke hva som fak­tisk bru­kes av norsk mat på et knip­pe topp­res­tau­ran­ter i våre nabo­land. Fin­nes det norske rå­va­rer på gode res­tau­ran­ter i Sve­ri­ge, Dan­mark og Fin­land? Er det i det hele tatt noen and­re enn oss selv som bryr seg om hva som pro­du­se­res her i lan­det?

SVARET VISTE seg å va­ere ja. Det kom­mer nep­pe som en bom­be at også nabo­lan­de­nes kok­ker set­ter pris på norsk sjø­mat. Torsk fra Lo­fo­ten fin­ner vei­en også til Fin­land, og vilt fra våre dype sko­ger ser­ve­res med størs­te selv­føl­ge i Dan­mark. Mer ku­riøst er det fak­tum at en be­rømt dansk kokk også bru­ker norsk brun­ost (ett av ver­dens sa­eres­te mei­eri­pro­duk­ter) i en av sine des­ser­ter!

MEN VI FÅR OGSÅ et lite spark på skinn­leg­gen. Mag­nus Ek fra Oaxen Krog i Stock­holm (med to Miche­lin-stjer­ner) nek­ter å kjø­pe norsk sjø­kreps. Han me­ner at kva­li­te­ten ikke er god nok. De som fisker, hånd­te­rer og hand­ler med den­ne de­li­ka­tes­sen vil ha nyt­te av å lese hans be­grun­nel­se.

OG APROPOS AL­VOR. In­gen kan be­skyl­de Tyn­set­ord­fø­rer Me­rete Myh­re Mo­en fra Sen­ter­par­ti­et for å va­ere spe­si­elt sne­r­pe­te el­ler selv­høy­ti­de­lig. Un­der årets spekem­at­fes­ti­val i hjem­byg­da lot hun kok­ke­ne Nils Hen­ning Ne­sje og Gun­nar Na­gell Dahl kal­le opp en drink etter seg, nem­lig «Sexy ham»! Kan­skje bare na­tur­lig, når du tross alt er øvers­te po­li­tis­ke le­der for en av lan­dets skinke­kom­mu­ner. Den and­re er selv­sagt Stran­da på Sunn­mø­re.

OG HER ER opp­skrif­ten, mu­li­gens den førs­te som noen gang er pub­li­sert i en le­der­ar­tik­kel: Fukt kan­ten av glas­set med en si­tron, og dypp det i suk­ker. Da får du en fin suk­ker­kant. Fyll glas­set med knust is. Ha i 2 cen­ti­li­ter av ake­vit­ten Gam­mel Opland, fyll etter med Se­ven-Up. Bruk en kvist av røss­lyng (med el­ler uten blomst, av­hen­gig av se­song) som rør­epin­ne, og gar­nér drin­ken med to sprø­stek­te speke­skinke­ski­ver (de tør­kes i steke­ov­nen på 125 gra­der). I di­plo­ma­ti­ets ånd me­ner de to Chefs Din­ner-kok­ke­ne at du kan bru­ke både Nor­tu­ras San­ta Kris­ti­na og Coppa­skin­ke fra Tind.

SKÅL! Fris­ten­de som­merdrink med ake­vitt, brus og speke­skin­ke, opp­kalt etter en Sen­ter­parti­ord­fø­rer!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.