Kro­nikk: Gi be­skjed om at du vil ha øko­lo­gis­ke mat­va­rer!

Øns­ker du norsk­pro­du­ser­te øko­lo­gis­ke mat­va­rer i bu­tik­ke­ne og at ut­val­get må bli bed­re? Da må du si ty­de­lig ifra nå. Re­gje­rin­gen og Stor­tings­fler­tal­let har over­latt an­sva­ret til deg.

Mat fra Norge - - INNHOLD - TEKST BØR­RE SOL­BERG, DAG­LIG LE­DER I ØKO­LO­GISK NORGE

14. JUNI GA stor­tings­fler­tal­let klar be­skjed. Norske bøn­der skal pro­du­se­re og le­ve­re de øko­lo­gis­ke pro­duk­te­ne du som for­bru­ker ber om og vil kjø­pe. Må­let om 15% øko­lo­gisk pro­duk­sjon og for­bruk er for­latt. Det hø­res be­sna­eren­de ut at du he­ret­ter skal få til­gang på det som er mu­lig å dyr­ke og pro­du­se­re i Norge, men er det så en­kelt? Når dine øns­ker om et bredt ut­valg av øko­lo­gis­ke pro­duk­ter fram til de som skal pro­du­se­re dem og når pro­duk­te­ne fram til deg i bu­tik­ken? I dag er svaret på det det dess­ver­re nei. De mest utål­mo­di­ge av dere har al­le­re­de tatt di­rek­te kon­takt med øko­bøn­de­ne via Reko-rin­ger og and­re ka­na­ler for di­rekte­salg el­ler blitt med i et an­dels­land­bruk.

Re­ell etter­spør­sel?

Det har de sis­te åre­ne va­ert en sterk vekst i etter­spør­se­len etter øko­lo­gis­ke pro­duk­ter. Øko­lo­gisk melk og egg, samt et be­gren­set ut­valg med grønn­sa­ker, fin­nes nå i bu­tikk­hyl­le­ne man­ge ste­der i Norge. Det gode ut­val­get er imid­ler­tid for­be­holdt få bu­tik­ker i de sto­re by­ene. Hvor skal vi da be­gyn­ne? Sier du i fra i bu­tik­ken når du ikke fin­ner øko­lo­gisk ost, kjøtt­va­rer og grønn­sa­ker? Spør du på kan­ti­na der du job­ber om de bru­ker øko­lo­gis­ke rå­va­rer? Å leg­ge om fra kon­ven­sjo­nell til øko­lo­gisk drifts­måte er et stort agro­no­misk, øko­no­misk og so­si­alt steg for bon­den. Tør han el­ler hun det uten å vite sik­kert at noen vil kjø­pe pro­duk­te­ne? Har mel­lom­ledd og bu­tikkje­de­ne tro på at de får solgt de øko­lo­gis­ke va­re­ne og vil de fram­snak­ke va­re­ne? Når in­gen tør å be­gyn­ne, blir vi som kjent stå­en­de på ste­det hvil. Øko­lo­gisk Norge har sam­men med Norsk Bon­de- og små­bru­kar­lag og Nor­ges Bon­de­lag ar­gu­men­tert for at det of­fent­li­ge må ta et an­svar gjen­nom of­fent­lig inn­kjøp. Det vil gi en for­ut­sig­bar etter­spør­sel og et vo­lum som vil få verdi­kje­de­ne og mar­ke­det til å fun­ge­re. Det har en lyk­kes med i Sve­ri­ge, og pi­lot­pro­sjek­ter i Norge har vist sam­me ef­fekt. Stor­tings­fler­tal­let og re­gje­rin­gen me­ner imid­ler­tid at et øko­logi­pro­gram og et dia­log­fo­rum er til­strek­ke­lig til å sik­re deg som for­bru­ker til­gang på øko­pro­duk­te­ne du etter­spør uan­sett hvor du bor i Norge.

Fram­tids­ret­tet drifts­måte

Hvor­for er om­leg­ging til øko­lo­gisk drifts­måte så vik­tig? Er ikke det norske jord­bru­ket bra nok?

– Øko­lo­gisk jord­bruk er en miljø­venn­lig måte å pro­du­se­re mat på. Drifts­må­ten er bra for bio­lo­gisk mang­fold og kunn­ska­pen fra den øko­lo­gis­ke drifts­for­men kan over­fø­res og bi­dra til at det norske jord­bru­ket blir me­re miljø­venn­lig, slo kli­ma- og miljø­vern­mi­nis­ter Ola Elve­stu­en fast, da han sam­men med land­bruks- og mat­mi­nis­ter Jon Ge­org Da­le lan­ser­te re­gje­rin­gens stra­te­gi for øko­lo­gisk land­bruk fram til 2030. De kon­sta­ter­te at i øko­lo­gisk pro­duk­sjon blir det stilt krav til dyre­vel­ferd og mil­jø. Det er ikke til­latt å bru­ke kje­misk-syn­te­tis­ke plante­vern­mid­del og kunst­gjød­sel; noe som har po­si­tiv ef­fekt for bio­lo­gisk mang­fold, jord­kva­li­tet og jord­struk­tur. All grunn til å sat­se med and­re ord, men in­gen of­fen­si­ve og kon­kre­te mål for norsk pro­duk­sjon og for­bruk. I vårt nabo­land Sve­ri­ge ten­ker de an­ner­le­des. Her skal øko­pro­duk­te­nes an­del av of­fent­lig inn­kjøp økes fra 30% i dag til 60% i 2030. Til sam­men­lig­ning er øko­an­de­len i Norge 1,5%. Øko­area­let an­del av to­tal­area­let skal økes fra da­gens 15% til 30% i 2030. I Norge er an­de­len i un­der­kant av 5%.

Kort­reist?

Øko­lo­gisk dyr­ket gul­rot fra Is­rael el­ler gul­rot dyr­ket et sted i Norge? Val­get er kre­ven­de der du står i bu­tik­ken og øns­ker å ta vare på mil­jø­et. Fle­re vil ha og kjø­per øko­lo­gisk, men en­der opp med im­por­ter­te va­rer for­di norske bøn­der ikke le­ve­rer el­ler pro­duk­te­ne ikke når fram til bu­tikk­hyl­le­ne. Gjen­nom våre pro­sjek­ter Øko­demo i bu­tikk og Land­bru­kets Øko­løft er­fa­rer vi at verdi­kje­de­ne ikke fun­ge­rer. For å skaf­fe va­re­ne blir im­port løs­nin­gen. Hvor stor an­del av etter­spør­se­len etter øko­lo­gis­ke pro­duk­ter som dek­kes av im­port kan ikke myn­dig­he­te­ne sva­re på. For­sla­get om å få en slik over­sikt på plass raskt fikk ikke fler­tall i Stor­tin­get.

Øko­lo­gisk Norge har len­ge stått på for at du som for­bru­ker skal kun­ne vel­ge norsk­pro­du­ser­te øko­lo­gis­ke pro­duk­ter. Vi må dyr­ke det som er mu­lig i Norge og bru­ke de enor­me grov­fôr og ut­marks­res­sur­se­ne vi har i Norge. Soya­im­port må er­stat­tes med protein­fôr vi kan dyr­ke selv.

Sier du i fra i bu­tik­ken når du ikke fin­ner øko­lo­gisk ost, kjøtt­va­rer og grønn­sa­ker? Spør du på kan­ti­na der du job­ber om de bru­ker øko­lo­gis­ke rå­va­rer? Bør­re Sol­berg

OPPFORDRING: Vi tren­ger din hjelp til å syn­lig­gjø­re fak­tisk etter­spør­sel etter øko­lo­gis­ke pro­duk­ter, opp­ford­rer Bør­re Sol­berg, dag­lig le­der i Øko­lo­gisk Norge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.